Paslaugų teikimo sąlygos

Patvirtinta
Kredito unijos „Ebitum“ valdybos nutarimu, 2020-07-24
Pakeitimai įsigalioja nuo 2020-09-24
KREDITO UNIJOS „EBITUM“ MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO DUOMENYS
3. SĄVOKOS
4. SUTARČIŲ SUDARYMAS
5. NAUDOJIMASIS MOKĖJIMO PASLAUGOMIS
5.4. Mokėjimo nurodymas
5.5. Sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ir jos atšaukimas
5.6. Mokėjimo nurodymo gavimas Kredito unijoje
5.7. Mokėjimo paslaugų suteikimo terminai
5.8. Mokėjimo operacijų limitai ir Mokėjimo sąskaitų uždarymas
6. KOMISINIS ATLYGINIMAS, PALŪKANŲ NORMOS IR VALIUTOS KEITIMAS
7. MOKĖJIMO SĄSKAITOS PERKĖLIMAS
8. PAGRINDINĖ MOKĖJIMO SĄSKAITA
9. KLIENTUI TEIKIAMA INFORMACIJA
9.1. Informacija apie pagal Bendrąją sutartį atliekamas atskiras Mokėjimo operacijas:
9.2. Informacija apie vienkartines Mokėjimo operacijas:
11. BENDRAVIMO (KOMUNIKAVIMO) TARP KREDITO UNIJOS IR KLIENTO TAISYKLĖS
12. APSAUGOS IR TAISOMOSIOS PRIEMONĖS
12.4. Mokėjimo sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimas Kredito unijos iniciatyva
12.5. Mokėjimo sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimas Kliento iniciatyva
12.6. Mokėjimo sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo pabaiga
12.7. Mokėjimo operacijos autorizavimas
12.8. Neautorizuotos Mokėjimo operacijos ir dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų kylantys nuostoliai
12.9. Mokėjimo sąskaitos tikrinimas ir informavimas apie neautorizuotas Mokėjimo operacijas
12.10. Unikalaus identifikatoriaus ir papildomos informacijos naudojimas Mokėjimo operacijoms inicijuoti
12.11. Atsakomybė
12.12. Gavėjo ar per Gavėją inicijuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimas
12.13. Kitų lėšų grąžinimas
13. SUTARČIŲ KEITIMAS
14. SĄLYGŲ TAIKYMAS
15. SĄLYGŲ IŠIMTYS
16. SUTARČIŲ GALIOJIMAS IR PABAIGA
17. KLIENTŲ TEISIŲ GYNIMAS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sąlygos nustato Mokėjimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų teikimo Kredito unijoje sąlygas ir tvarką. Šios Sąlygos parengtos atsižvelgiant į Mokėjimų įstatymo nustatytus Mokėjimo paslaugų teikimo reikalavimus.
1.2. Sąlygos yra taikomos visiems su Mokėjimų įstatyme numatytu Mokėjimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų teikimu susijusiems Kliento ir Kredito unijos santykiams, atsiradusiems iki ir tebesitęsiantiems po šių sąlygų įsigaliojimo, bei atsiradusiems po šių Sąlygų įsigaliojimo.
1.3. Be šių Sąlygų, su Mokėjimo paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Kredito unijos ir Kliento taip pat reguliuoja įstatymai ir kiti teisės aktai, ir kitos patvirtintos taisyklės (tvarkos), Įkainiai, Sutartys ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.
1.4. Klientui žinoma, kad vykdant Kliento (Mokėtojo) Kredito unijai pateiktą Mokėjimo nurodymą, Užsienio šalyse veikiančios kredito įstaigos ir mokėjimo sistemos gali būti įpareigotos tos valstybės, kurioje veikia, vietos įstatymais atskleisti informaciją apie Klientą (Mokėtoją) kompetentingoms valstybės institucijoms.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjo duomenys

2.1. Mokėjimo paslaugų teikėja – Kredito unija, kurios duomenys nurodyti šių Sąlygų 3.1.16 punkte.
2.2. Kredito unijos priežiūros institucija – Lietuvos bankas, Kredito unijai suteiktos licencijos Nr. 13.
2.3. Kredito unijos interneto tinklalapis www.ebitum.lt. Kredito unijos elektroninio pašto adresas ebitum@lku.lt, elektroninės bankininkystės sistema „i-Unija“.
2.4. Jeigu šios Sąlygos yra pateikiamos Kredito unijos internetiniame tinklalapyje www.ebitum.lt, Kredito unijos duomenys nurodomi interneto tinklalapio skiltyje „Ebitum“ arba Sutartyse ir šiose Sąlygose gali būti nenurodomi.

3. Sąvokos

3.1. Sąlygose didžiosiomis raidėmis vartojamų sąvokų reikšmė yra tokia, kaip toliau nurodyta, išskyrus atvejus, kai kitokia prasmė atsiranda dėl Sąlygų konteksto:
3.1.1. Atvirojo ryšio sąsaja – viešai prieinama techninė sąsaja ryšiams tarp sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėtojų ir gavėjų palaikyti, parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos priimtame deleguotajame teisės akte, kaip nurodyta Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 98 straipsnio 1 dalies d punkte, nustatytus reikalavimus;
3.1.2. Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kuria mokėjimo paslaugų teikėjas tikrina mokėjimo paslaugų vartotojo tapatybę arba mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą;
3.1.3. Bendroji sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurioje gali būti nustatyta Kredito unijos pareiga atidaryti Mokėjimo sąskaitą, jos atidarymo sąlygos ir kuri reglamentuoja atskirų ir paskesnių Mokėjimo operacijų vykdymą;
3.1.4. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie Mokėjimo nurodyme yra numatyti kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjai;
3.1.5. Gaunamų mokėjimų apdorojimas ‒ Mokėjimo paslauga, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas pagal susitarimą su Gavėju sudaro sąlygas šiam Gavėjui priimti Mokėjimo operacijas, jas apdoroja ir užtikrina, kad lėšos būtų pervedamos Gavėjui;
3.1.6. Grynųjų pinigų išėmimas – Mokėjimo operacija, kai Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos;
3.1.7. Grynųjų pinigų įmokėjimas – Mokėjimo operacija, kai Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą;
3.1.8. Gautų mokėjimų eurais įskaitymas –Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas į Kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų;
3.1.9. Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas – Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas į Kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų;
3.1.10. Internetinės bankininkystės sistema – priemonė, kurios pagalba Mokėjimo paslaugos teikiamos naudojantis Kredito unijos naudojama Kredito unijos paslaugų teikimo internetu sistema „i-Unija“, pagal Kliento ir Kredito unijos sudarytą Sutartį;
3.1.11. Išrašas – Kredito unijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas per tam tikrą laikotarpį;
3.1.12. Įkainiai – Kredito unijoje nustatyta tvarka patvirtinti Kredito unijos Mokėjimo paslaugų ir Mokėjimo operacijų įkainiai;
3.1.13. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Kredito unijos Mokėjimo paslaugomis kaip Mokėtojas ir (ar) Gavėjas;
3.1.14. Komisinis atlyginimas – atlyginimas, kurį Mokėtojas ir (arba) Klientas turi mokėti Kredito unijai už Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas, su mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis;
3.1.15. Kredito pervedimas – Mokėjimo paslauga, kai vadovaudamasi Mokėtojo pateiktu Mokėjimo nurodymu Kredito unija, kurioje Mokėtojas turi Mokėjimo sąskaitą, perveda Mokėjimo operacijos arba kelių Mokėjimo operacijų lėšas iš Mokėtojo Mokėjimo sąskaitos į Gavėjo Mokėjimo sąskaitą.
3.1.15.1. Kredito pervedimas SEPA – Kliento nurodymu Sąskaitą tvarkančio Mokėjimo paslaugų teikėjo pinigų pervedimas iš Kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.
3.1.15.2.Kredito pervedimas ne SEPA – Kliento nurodymu Sąskaitą tvarkančio Mokėjimo paslaugų teikėjo pinigų pervedimas iš Kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.
3.1.16. Kredito unija – „Ebitum“, identifikacinis kodas 112043462, buveinės adresas Tilžės 128, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre.
3.1.17. Kredito unijos darbo diena – žemiau nurodytos dienos, kuriomis Kredito unija dirba vykdydama Mokėjimo operacijoms atlikti būtiną veiklą:
3.1.17.1. Kai Mokėjimo nurodymas yra pervesti lėšas iš vienos Mokėjimo sąskaitos Kredito unijoje į kitą Mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje, tai Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena, kai Mokėjimo nurodymas pateikimas per Internetinės bankininkystės sistemą. Kitais atvejais – Kredito unijos darbo laikas, kuriuo ji priima Klientus fiziškai.
3.1.17.2. Kai Mokėjimo nurodymas yra pervesti lėšas iš Mokėjimo sąskaitos Kredito unijoje į Mokėjimo sąskaitas kitose kredito įstaigose ir (arba) mokėjimo įstaigose, tai Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena darbo diena, kai dirba ir vykdo veiklą, būtiną atliekant Mokėjimo operaciją, finansų (atsiskaitymo) centras, tarpininkaujantis Kredito unijai teikiant Mokėjimo paslaugas ir apdorojantis Mokėjimo nurodymo atitinkama valiuta duomenis.
3.1.17.3. Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Internetinės bankininkystės sistemos pagalba, Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena visą parą, tačiau Mokėjimo operacijos įvykdymui kartu taikomi 3.1.17.1-3.1.17.2 punktuose nurodyti terminai.
3.1.17.4. Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Mokėjimo kortele, operacijos įvykdymui taikomas 3.1.17.3 punkte nurodyti terminai.
3.1.18. Lėšų likučio viršijimas – sąskaitos lėšų pereikvojimas, dėl kurio numanomai sutikta Bendrojoje sutartyje, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas leidžia Mokėjimo paslaugų Vartotojui disponuoti lėšomis viršijant esamą Mokėjimo paslaugų Vartotojo sąskaitos likutį arba kredito limitą sąskaitoje.
3.1.19. Mokėjimo kortelė – tai Kredito unijos ir Lietuvos centrinės kredito unijos Mokėtojui suteikta elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Mokėtojui elektroniniu būdu suformuoti Mokėjimo nurodymus Kredito unijai dėl disponavimo su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje esančiomis Mokėtojo lėšomis, t.y. atsiskaityti už prekes ir paslaugas negrynaisiais pinigais prekybos ir paslaugų įmonėse jų darbo metu, išsiimti bei įnešti grynuosius pinigus jų išdavimo ir (ar) priėmimo vietose bei bankomatuose jų darbo metu.
3.1.19.1. Debeto kortelės išdavimas – Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas išduoda su Kliento sąskaita susietą Mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš Kliento sąskaitos.
3.1.19.2. Kredito kortelės išdavimas – Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas išduoda su Kliento Mokėjimo sąskaita susietą Mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį Mokėjimų kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš Kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitą tvarkančio Mokėjimo paslaugų teikėjo ir Kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar Klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.
3.1.20. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) Kredito unijai įvykdyti Mokėjimo operaciją.
3.1.21. Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija.
3.1.22. Mokėjimo operacijos autorizavimas (autorizavimas) – Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją.
3.1.23. Mokėjimo paslaugos – Kredito unijos teikiamos mokėjimo paslaugos, apibrėžtos Mokėjimų įstatyme.
3.1.24. Mokėjimo paslaugų teikėjas – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas.
3.1.25. Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokėjimo nurodymui inicijuoti.
3.1.26. Mokėjimo priemonių išleidimas – Mokėjimo paslauga, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas pagal susitarimą su Mokėtoju suteikia jam Mokėjimo priemonę Mokėjimo operacijoms inicijuoti ir vykdyti.
3.1.27. Mokėjimo sąskaita – Kliento vardu atidaryta sąskaita Kredito unijoje, naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti.
3.1.28. Mokėjimo schema – vienas Mokėjimo operacijoms Europos Sąjungoje ir Valstybėse narėse atlikti naudojamų taisyklių, procedūrų, standartų ir (arba) įgyvendinimo gairių rinkinys, dėl kurio susitarė Kredito unija, atskirtas nuo bet kokios infrastruktūros ar mokėjimo sistemos, kuria užtikrinamas jos veikimas.
3.1.29. Mokėjimų įstatymas – Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.
3.1.30. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Mokėjimo sąskaitas ir leidžia atlikti Mokėjimo nurodymus iš tų Mokėjimo sąskaitų arba, kurie pateikia Mokėjimo nurodymus, kai nėra Mokėjimo sąskaitos.
3.1.31. Neskelbtini mokėjimo duomenys – duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu būtų atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu.
3.1.32. Nuotolinė mokėjimo operacija – mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.
3.1.33. Nuotolinio ryšio priemonė – priemonė, kurią galima naudoti mokėjimo paslaugų sutarčiai per atstumą sudaryti arba Mokėjimo operacijai vykdyti, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas sudarydami Sutartį kartu fiziškai nedalyvauja.
3.1.34. Pagrindinė mokėjimo sąskaita – Kredito unijoje Vartotojų vardu atidaryta Mokėjimo sąskaita, kurią atidarius vykdomos Mokėjimo operacijos ir teikiamos paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, ir kuriai taikomas Mokėjimų įstatymo 73 straipsnyje nurodytas Komisinis atlyginimas.
3.1.35. Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nustato Kredito unija ar Kredito unijos nurodytas viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta. Pagrindinis valiutos kursas yra skelbiamas Kredito unijos interneto tinklalapyje. 
3.1.36. Paslaugų teikimo sąlygos – Sutartyje ir (ar) Kredito unijos vidaus teisės aktais nustatytos konkrečios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

3.1.37.    Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai Mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

3.1.38.    Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas (pvz. PIN kodas arba slaptažodžiai, kodai, raktai, deriniai, kurie naudojami vartotojo atpažinimui).

3.1.39.    Sąlygos – šios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, reglamentuojančios Kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimą, su visais jų pakeitimais ir papildymais.

3.1.40. Sąskaitos informacijos paslauga – mokėjimo paslauga, kai Kliento prašymu per Sąskaitos informacijos paslaugos teikėją internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias Kliento turimas sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose.

3.1.41. Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjasmokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia Sąskaitos informacijos paslaugą.

3.1.42.    Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas – Mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris atidarė ir tvarko Mokėtojo Mokėjimo sąskaitą.

3.1.43.    Sąskaitos kreditavimo sutartis – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme.

3.1.44.    Sąskaitos kreditavimas – susitarimas, kai Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Klientas iš anksto susitaria, kad Klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo sąskaitoje nebėra lėšų. Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią Klientas gali pasiskolinti ir ar jam bus taikomi mokesčiai ir palūkanos.

3.1.45.    Sąskaitos tvarkymas – kai Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas tvarko Kliento vardu atidarytą sąskaitą.

3.1.46.    Sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta Bendroji sutartis, Sutartis ir (ar) kita sutartis dėl Mokėjimo paslaugų teikimo.

3.1.47. Sutikimas Mokėjimo paslaugų vartotojo sutikimas Mokėjimo operacijai inicijuoti ir/ar įvykdyti ar kitai Mokėjimo paslaugai teikti.

3.1.48.    Šalys – Bendrąją sutartį sudarę Kredito unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

3.1.49.    Unikalus identifikatorius – Kredito unijos suteiktas Klientui Mokėjimo sąskaitos numeris, pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstama Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis Klientas ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojama jo Mokėjimo sąskaita.

3.1.50.    Užsienio valstybė – valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

3.1.51.    Valstybė narė –Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

3.1.52.    Vartotojas – siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

3.1.53.    Vienkartinio mokėjimo sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinių Mokėjimo operacijų vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos. Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.

4. Sutarčių sudarymas

4.1.    Bendroji sutartis:

4.1.1.    Bendroji sutartis sudaroma, jei Klientas pageidauja:

4.1.1.1.    atidaryti Kredito unijoje Mokėjimo sąskaitą; ir (ar)
 
4.1.1.2.    atlikti atskiras (pavienes) ar pasikartojančias Mokėjimo operacijas, kurių atlikimui Kredito unija reikalauja atidaryti Kredito unijoje Mokėjimo sąskaitą.

4.1.2.    Bendroji sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria dėl Mokėjimo sąskaitos atidarymo sąlygų.

4.2.    Vienkartinio mokėjimo sutartis:

4.2.1.    Vienkartinio mokėjimo sutartis sudaroma, jei Mokėjimo paslaugų Vartotojas pageidauja vienkartinės Mokėjimo operacijos, kuriai atlikti Kredito unija nereikalauja atidaryti Mokėjimo sąskaitos.

4.2.2.    Vienkartinio mokėjimo sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria dėl Vienkartinio mokėjimo paslaugos teikimo sąlygų.

4.3.    Kitos Sutartys dėl Mokėjimo paslaugų teikimo:

4.3.1.    Jei pagal Bendrąją sutartį teikti tam tikras Mokėjimo paslaugas nenustatyta, Kredito unija ir Klientas turi teisę sudaryti atskiras Sutartis dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo.

4.3.2.    Jei dėl tam tikrų Mokėjimo paslaugų sudarytos atskiros Sutartys ir Klientui būtina atidaryti Mokėjimo sąskaitą, tai Šalių santykiams dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo papildomai taikomos Bendrosios sutarties nuostatos.

5. Naudojimasis mokėjimo paslaugomis

5.1.    Pagrindinės Mokėjimo paslaugų savybės yra apibrėžtos šiose Sąlygose ir Sutartyse.

5.2.    Kredito unija nediskriminuoja teisėtai gyvenančių Vartotojų dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos arba kokiu nors kitu pagrindu, kaip nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje, ir kitų Klientų, kai Klientai kreipiasi į Kredito uniją dėl Mokėjimo sąskaitos atidarymo arba ja naudojasi. Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka Kredito unija privalo nediskriminacinėmis sąlygomis atidaryti Vartotojui ir pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Šiame punkte išdėstytoms nuostatoms išimtis gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (pvz. jeigu kai kurias Mokėjimo paslaugas Kredito unija galėtų teikti tik savo nariams, o dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo kreiptųsi Kredito unijos narystės reikalavimų neatitinkantys ir nariais nesantys Klientai).

5.3.    Kredito unija, teikianti Kredito pervedimo paslaugą veikdama kaip Mokėtojo ir Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja, užtikrina lėšų įskaitymą į Gavėjo Mokėjimo sąskaitą pagal Kredito pervedimų nurodymus, inicijuotus pagal Europos Sąjungoje veikiančios Mokėjimo schemos taisykles iš bet kurioje Valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo.

5.4.    Mokėjimo nurodymas

5.4.1.    Informacija, kuri turi būti pateikta Mokėjimo nurodyme:

5.4.1.1.    Kredito unija įskaito lėšas į Mokėjimo sąskaitą ar nurašo iš jos pagal Kredito unijos gautame Mokėjimo nurodyme nurodytą Unikalų identifikatorių.

Jeigu lėšų įskaitymui į Mokėjimo sąskaitą ar nurašymui iš Mokėjimo sąskaitos Kredito unijai pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių.

Jei be Unikalaus identifikatoriaus Mokėjimo nurodyme yra pateikta ir papildoma informacija, Kredito unija atsako tik už Mokėjimo operacijos vykdymą pagal Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių.

5.4.1.2.    Kredito unija, vykdydama Kliento inicijuotus Mokėjimo nurodymus, perduoda Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis).

Kredito unija turi teisę nustatyti privalomą informaciją, kuri turi būti pateikta Kredito unijai, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas.

5.5.    Sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ir jos atšaukimas

5.5.1.    Klientas sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją gali pateikti Kredito unijos nustatyta arba Kredito unijos ir Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo atstovo. Sutikimas dėl Mokėjimo operacijų taip pat gali būti tvirtinamas mobiliuoju elektroniniu parašu, Klientui suteiktu slaptažodžiu, kodais ir (ar) kitomis Sutartyje nurodytomis Kliento autentiškumą patvirtinančiomis priemonėmis.

Atsiskaitant Mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, Mokėtojas privalo naudotis saugaus pirkimo internetu programa. Mokėtojas Mokėjimo kortelę šiai paslaugai gali užregistruoti naudodamasis internetine bankininkyste, nurodydamas slaptažodį, kurį naudos operacijų patvirtinimui bei mobilaus telefono numerį, kuriuo bus siunčiamas vienkartinis saugos kodas.
Mokėtojas ar jo atstovas atsiskaitydamas Mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, sutikimą turi  patvirtinti pateikdamas Mokėjimo kortelės duomenis (pvz.: vardas ir pavardė, kortelės numeris, galiojimo terminas, CVC2 kodas). Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas internetinėse parduotuvėse, pažymėtose MasterCard SecureCode ženklu, operaciją papildomai turi patvirtinti slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsiųstu SMS žinute.
Jei Mokėtojas nėra užregistravęs savo Mokėjimo kortelės saugaus pirkimo internetu paslaugai ir operacija nėra patvirtinta slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti operaciją.
Visais šiame punkte numatytais būdais patvirtinti sutikimai laikomi tinkamai patvirtintais Kliento (Mokėtojo) ir turinčiais tokią pat teisinę galią, kaip ir Kliento (jo atstovo) pasirašyti popieriniai dokumentai. Klientas neturi teisės ginčyti Kredito unijos įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo pateiktas šiame punkte nustatytu būdu.
5.5.2.    Mokėtojo sutikimas inicijuoti mokėjimo nurodymą arba įvykdyti Mokėjimo operaciją pateikiamas iki Mokėjimo operacijos atlikimo momento. Mokėtojui ir Kredito unijai susitarus Mokėjimo operacija gali būti autorizuota (t. y. gautas Mokėtojo sutikimas) po Mokėjimo operacijos įvykdymo.

5.5.3.    Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjas (Kredito unija), nebent Mokėjimo paslaugų teikėjas (Kredito unija) jo dar nepateikė savo tarpininkui (Lietuvos centrinei kredito unija), išskyrus šiose Sąlygose nustatytus atvejus.

5.5.4.    Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Gavėjo ar per Gavėją (pvz., atsiskaitymas Mokėjimo kortele), Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėjimo nurodymas išsiųstas arba Mokėtojas Gavėjui davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.

5.5.5.    Pasibaigus šių Sąlygų 5.5.3-5.5.4. punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas ir Kredito unija, o Sąlygų 5.5.4 punkte numatytais atvejais taip pat būtinas ir Gavėjo sutikimas.

5.5.6.    Kredito unija turi teisę imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą už Mokėjimo nurodymo atšaukimą.

5.5.7.    Jeigu Mokėjimo nurodymo suma grąžinama dėl ne nuo Kredito unijos priklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, uždaryta Gavėjo Mokėjimo sąskaita ir kt.), grąžinama suma įskaitoma į Kliento Mokėjimo sąskaitą, Kliento sumokėtas Komisinis atlyginimas negrąžinamas, sukauptos palūkanos už praleistą Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminą nemokamos, o iš Kliento Mokėjimo sąskaitos nurašomi su lėšų grąžinimu susiję mokesčiai ir išlaidos.

5.5.8.    Klientas turi teisę patikslinti Kredito unijai pateikto Mokėjimo nurodymo duomenis, išskyrus Mokėjimo nurodymo sumą, valiutą ir Mokėjimo nurodyme nurodytą Mokėtojo sąskaitą. Mokėjimo nurodymas gali būti tikslinamas iki Kredito unija išsiunčia pranešimą apie Mokėjimo nurodymą. Už Mokėjimo nurodymo tikslinimą, Kredito unija gali imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą

5.5.9. Klientas, prieš pradėdamas naudotis Mokėjimo inicijavimo paslauga, Sąskaitos informacijos paslauga, Lėšų pakankamumo patvirtinimo paslauga turi susipažinti su šių paslaugų teikimo sąlygomis, įsitikinti, ar šių paslaugų teikėjai turi Lietuvos banko ar kitos šalies kompetentingos institucijos išduotą leidimą teikti šias paslaugas, įvertinti šių paslaugų teikėjų priimtinumą, susipažinti su jų privaloma teikti informacija ir t. t.

5.5.10. Klientui davus sutikimą, Mokėjimo inicijavimo paslaugos ir Sąskaitos informacijos paslaugos teikėjai gaus prieigą prie Kliento Sąskaitose saugomos informacijos.

5.5.11. Mokėjimo inicijavimo paslauga, Sąskaitos informacijos paslauga ir Lėšų pakankamumo patvirtinimo paslauga teikiama tik tiems Klientams, kurie yra sudarę atitinkamas sutartis dėl naudojimosi internetine bankininkyste „i-Unija“ bei tik dėl tų Sąskaitų, kurios yra prieinamos internetinėje bankininkyste „i-Unija“.


5.6.    Mokėjimo nurodymo gavimas Kredito unijoje

5.6.1.    Mokėjimo nurodymas laikomas gautu Kredito unijoje jo gavimo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas iki Sąlygose nustatyto laiko momento. Jei Mokėjimo nurodymas Kredito unijoje buvo gautas po Sąlygose nurodyto laiko momento ar Kredito unijos ne darbo dieną, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje pirmą Kredito unijos darbo dieną, einančią po Mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienos.

Kredito unija turi teisę nurašyti Mokėjimo nurodymo sumą iš Kliento Mokėjimo sąskaitos Mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dieną. Klientas privalo užtikrinti, kad Mokėjimo sąskaitoje būtų pakankamas lėšų likutis Mokėjimo nurodymui įvykdyti ne tik Mokėjimo nurodymo pateikimo momentu, bet ir lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos momentu.

5.6.2.    Klientas gali pateikti Kredito unijai tik tokius Mokėjimo nurodymus ir tik tokiu būdu, dėl kurių Kredito unija ir Klientas yra susitarę. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Kredito unijos nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (ar) Mokėjimo nurodymo turiniui.

Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Mokėjimo nurodymo pateikėjas yra atsakingas už Kredito unijai pateikto Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Kredito unija neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Kredito unija, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis.

5.6.3.    Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu jai kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti.

Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba dėl Kredito unijai pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita Kredito unijai priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (ar) pateiktų Kredito unijai dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus Kredito unijos nurodytus dokumentus.

Siekdama apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Kredito unijos interesus, Kredito unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento atstovo Mokėjimo nurodymų, kol yra tikrinami Kliento atstovo įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Šiame punkte paminėtais atvejais Kredito unija veikia siekdama apsaugoti Kliento, Kredito unijos ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl Kredito unija neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą.

5.6.4.    Klientas turi užtikrinti, kad jo Mokėjimo sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma atitinkama valiuta, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui. Jeigu atliekama Mokėjimo operacija naudojantis Mokėjimo kortele, Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų eurais suma turi būti nemažesnė nei Mokėjimo operacijos suma ar jos ekvivalentas eurais. Jeigu Kliento Mokėjimo nurodymo pateikimo momentu Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų reikiama valiuta, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, nebent Šalys susitaria kitaip.

5.6.5.    Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą.

5.6.6.    Kredito unija turi teisę iš dalies arba visiškai perduoti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Kliento interesai ir (ar) Mokėjimo nurodymo vykdymo esmė.

5.6.7.    Kredito unija nepriima ir (ar) nevykdo (sustabdo, nutraukia vykdymą) Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti Mokėjimo operacijas Kliento Mokėjimo sąskaitoje, jei Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis apribota kitu būdu, taip pat tada, kai Kliento atliekamos Mokėjimo operacijos stabdomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Kredito unijos nepriklausančių ir Kredito unijos nekontroliuojamų priežasčių.

5.6.8.    Kredito unija, nepriėmusi ar atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai praneša Klientui, grąžina jam Mokėjimo nurodymą ir nurodo grąžinimo priežastį, ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5.6.9.    Kredito unija neatsako už Kliento nurodymų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, nevykdymą.

5.6.10.    Kliento Mokėjimo nurodymus Kredito unija vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kredito unija neatsako už Mokėjimo nurodymų neįvykdymą, jei Klientas, pateikdamas Kredito unijai Mokėjimo nurodymus, nesilaikė įstatymų nustatytos Klientui pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės.

5.6.11.    Jeigu Mokėjimo nurodymus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais yra pateikę tretieji asmenys ar Sutartyje nustatyta Kredito unijos teisė nurašyti Kliento Kredito unijai mokėtinas lėšas iš Mokėjimo sąskaitos arba tvarkyti Kliento Mokėjimo sąskaitą, Kredito unija Kliento Mokėjimo nurodymus vykdo tik po to, kai įvykdo trečiųjų asmenų pateiktus nurodymus ir (ar) iš Mokėjimo sąskaitos nurašo Kliento Kredito unijai pagal Sutartis mokėtinas sumas.

5.6.12.    Kredito unija turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Kredito unija sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Kredito unija gali pateikti Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (ar) įvykdytas Mokėjimo operacijas.

5.7.    Mokėjimo paslaugų suteikimo terminai

5.7.1.    Jei Kredito pervedimai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo Mokėjimo sąskaitą tą pačią darbo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje Kredito unijos darbo dieną iki 12 val.

Jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 val. ar Kredito unijos ne darbo diena, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną.

5.7.2.    Jei Klientas yra Mokėtojas Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos Kredito unijos darbo dienos pabaigos nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Jei Mokėjimo operacija atliekama pagal pateiktą popierinį Mokėjimo nurodymą, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad, gavus tokį Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 2 (dvi) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Sutartyje Kredito unija gali nustatyti trumpesnius mokėjimo operacijų atlikimo terminus.

5.7.3.    Jei Mokėjimo operacijos atliekamos Lietuvos Respublikoje ar lėšos pervedamos į kitas Valstybes nares, ir Klientas yra Mokėtojas, Kredito unija (jeigu teikia tokias Mokėjimo paslaugas) įsipareigoja užtikrinti, kad gavus Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo Mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 4 (keturias) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Sutartyje Kredito unija gali nustatyti trumpesnius tokių Mokėjimo operacijų atlikimo terminus.

5.7.4.    Jei Klientas yra Gavėjas, Kredito unija Mokėjimo operacijos sumą įskaito į Kliento Mokėjimo sąskaitą ne vėliau, negu Kredito unijos darbo dieną, kurią Mokėjimo operacijos suma įskaitoma į Kredito unijos sąskaitą.

5.7.5.    Jei į Kliento Mokėjimo sąskaitą įmokami grynieji pinigai Mokėjimo sąskaitos valiuta, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną gavus lėšas. Jeigu Klientas yra Vartotojas, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti iš karto gavus lėšas.

5.7.6.    Jei Klientas yra Mokėtojas, nurašymo iš Kliento Mokėjimo sąskaitos data yra ne ankstesnė negu momentas, kai Kredito unija Mokėjimo operacijos sumą nurašo iš tos Mokėjimo sąskaitos.

5.7.7.    Kitų Mokėjimo paslaugų įvykdymo trukmė nustatoma Sutartyse, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Įkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose).

5.8.    Mokėjimo operacijų limitai ir Mokėjimo sąskaitų uždarymas

5.8.1.    Sutartyse ar kituose dokumentuose (pvz. prašymuose, paraiškose, anketose), taip pat Kredito unijos vidaus teisės aktais gali būti nustatytas maksimalus Mokėjimo operacijų, atliekamų naudojant Mokėjimo priemonę, išlaidų limitas.

5.8.2.    Mokėjimo sąskaita Kliento pareikalavimu negali būti uždaryta, jei ji yra naudojama Kliento inicijuotoms Mokėjimo paslaugoms teikti ir (ar) Mokėjimo operacijoms atlikti.

5.8.3.    Kai Mokėjimo sąskaitos negalima uždaryti dėl teisės aktų reikalavimų, Mokėjimo sąskaita gali būti uždaryta, kai pašalinamos nustatytos kliūtys.

6. Komisinis atlyginimas, palūkanų normos ir valiutos keitimas

6.1.    Už Kredito unijos atliktas Mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas Klientas moka Kredito unijai jos nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

6.2.    Komisinio atlyginimo dydis nurodomas Įkainiuose ir (ar) Sutartyse. Jeigu Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvyko savo prievolių sumokėti Komisinį atlyginimą Kredito unijai, Klientas privalo mokėti Kredito unijai Įkainiuose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar) palūkanas.

6.3.    Kredito unija per protingą terminą iki Bendrosios sutarties dėl Mokėjimo sąskaitos su Vartotoju sudarymo dienos privalo Vartotojui raštu popieriuje arba naudodama kitą patvariąją laikmeną pateikti informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentą, kuriame pateikiami paslaugų, nurodytų tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše standartizuotos sąvokos ir atitinkamas Komisinis atlyginimas už kiekvieną Mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą. Kredito unija, vykdydama šiame punkte nustatytas pareigas, turi teisę informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentą pateikti kartu su informacija apie Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, jeigu yra įvykdyti visi su informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumento pateikimu susiję reikalavimai, nustatyti šiame punkte. Kai Kredito unija teikia vieną arba daugiau paslaugų kaip su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketo dalį, informacijos apie komisinį atlyginimą dokumente turi būti nurodyta:

6.3.1.    Komisinis atlyginimas už visą su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą;

6.3.2.    su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančios paslaugos ir jų kiekis;

6.3.3.    papildomas Komisinis atlyginimas už kiekvieną paslaugą, kai viršijamas su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančių paslaugų kiekis.

Kredito unija pateikia Vartotojui sąvokų žodyną, kuriame nurodytos standartizuotos sąvokos, nustatytos tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše, ir susijusių sąvokų apibrėžtys. Šis sąvokų žodynas, įskaitant kitas sąvokų apibrėžtis, turi būti neklaidinantis, parengtas aiškia, nedviprasmiška ir ne technine kalba.

Kredito unija užtikrina, kad informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas būtų bet kuriuo metu prieinamas Vartotojams. Informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas pateikiami lengvai prieinamu būdu – Kredito unijos turimoje interneto svetainėje (jei Kredito unija tokią turi) ir Vartotojams prieinamose klientų aptarnavimo vietose. Informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas vartotojo prašymu raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną teikiami nemokamai.

6.4.    Kredito unija ne rečiau kaip kiekvienų kalendorinių metų pradžioje nemokamai pateikia Vartotojui viso su Mokėjimo sąskaita susijusio Komisinio atlyginimo praėjusių metų ataskaitą. Komisinio atlyginimo ataskaita sudaroma pagal nustatytos formos bei turinio reikalavimus ir Vartotojui teikiama atskiru dokumentu:

6.4.1    Internetinės bankininkystės sistema, jeigu su Vartotoju yra sudaryta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis. Apie jau suformuotą Komisinio atlyginimo ataskaitą Vartotojas informuojamas žinute „i-Unijoje“.
6.4.2    Vartotojui, kuris nėra sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutarties, tačiau yra nurodęs elektroninį paštą, Komisinio atlyginimo ataskaita išsiunčiama elektroniniu laišku.
6.4.3    Jeigu Vartotojas nėra sudaręs Elektroninių paslaugų teikimo sutarties ir nėra nurodęs savo elektroninio pašto, jis turi teisę šią Komisinio atlyginimo ataskaitą gauti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos atvykęs į Kredito uniją, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo.

6.5.    Nutraukus Mokėjimo sąskaitos sutartį, Kredito unija Komisinio atlyginimo ataskaitą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Mokėjimo sąskaitos sutarties nutraukimo dienos pateikia sekančią darbo dieną. Ši ataskaita po Mokėjimo sąskaitos sutarties(-čių) nutraukimo pateikiama Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu arba Vartotojas turi teisę vieną kartą ne vėliu kaip per vienerius metus nemokamai gauti Komisinio atlyginimo ataskaitą atvykęs į Kredito uniją.

6.6.    Kai visos su Mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos Vartotojui teikiamos neatlygintinai (įskaitant atvejus, kai yra Mokėjimo paslaugų teikėjas panaikina visus apskaičiuotus Komisinius atlyginimus), taip pat, kai Vartotojas nemoka palūkanų už Sąskaitos kreditavimą ir negauna palūkanų už lėšų likutį Mokėjimo sąskaitoje, Vartotojas apie tai informuojamas jam atvykus į Kredito unijos skyrių ar paskambinus telefonu, nesilaikant Komisinio atlyginimo ataskaitos formos.

6.7.    Kredito unija už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą turi teisę imti Komisinį atlyginimą, kurio maksimalų dydį per mėnesį kiekvienais metais nustato Lietuvos bankas. Vartotojams, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Kredito unijos už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą, taikomas Komisinis atlyginimas, jeigu taikomas, negali viršyti 50 procentų šiame punkte nurodyto maksimalaus Komisinio atlyginimo. Šiame punkte nurodytas Komisinis atlyginimas gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi visomis pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančiomis paslaugomis ir Mokėjimo operacijomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Komisinis atlyginimas už paslaugas ir Mokėjimo operacijas, viršijančias Lietuvos banko nustatytą pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančių paslaugų ir Mokėjimo operacijų skaičių ir Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos Mokėjimo operacijos lėšų sumą, už kuriuos Kredito unija gali taikyti ne didesnį, negu šiame punkte nustatytas, Komisinį atlyginimą, negali būti didesnis negu įprastai Kredito unijos taikomas Komisinis atlyginimas už su Mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas. Kredito unija Vartotojus, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, nustato pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenis. Duomenys iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos turi būti gaunami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Kredito unija Komisinį atlyginimą už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą Vartotojams, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, pradeda taikyti nuo atitinkamų duomenų iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos gavimo dienos.

6.8.    Komisinį atlyginimą Kredito unija turi teisę nurašyti iš Kliento Mokėjimo sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija. Kredito unija turi teisę nurašyti Komisinį atlyginimą ir iš kitų Kredito unijoje atidarytų Kliento sąskaitų. Kredito unijos nustatytais atvejais Komisinį atlyginimą Klientas sumoka Kredito unijai grynaisiais pinigais prieš atliekant Mokėjimo operaciją ar ją atlikus.

6.9.    Jei Mokėjimo operacija atliekama naudojant Mokėjimo sąskaitą ir Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Mokėjimo operacijai atlikti ir Komisiniam atlyginimui sumokėti, Kredito unija turi teisę Mokėjimo operacijos neatlikti.

6.10.    Jei Šalys nesusitarė kitaip, Komisinis atlyginimas mokamas Įkainiuose nurodyta valiuta.

6.11.    Jei Mokėjimo sąskaitoje nepakanka lėšų Komisiniam atlyginimui sumokėti Įkainiuose nurodyta valiuta, Kredito unija turi teisę taikyti Pagrindinį valiutos keitimo kursą ir pakeisti (konvertuoti) Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų valiutą į Įkainiuose nurodytą valiutą.

6.12.    Kredito unija moka Klientui palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, jeigu taip nustatyta Sutartyje arba Įkainiuose.

Palūkanos apskaičiuojamos už Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos Mokėjimo operacijos Mokėjimo sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu Sutartimi Šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Kliento Mokėjimo sąskaitą. Jeigu Kredito unija sumažina palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti Bendrąją sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.

6.13.    Jei vykdant Mokėjimo operacijas Kliento Mokėjimo sąskaitoje atsiranda įsiskolinimas Kredito unijai, Klientas iki įsiskolinimo padengimo moka Kredito unijai Sutartyje ar Įkainiuose nustatytas palūkanas.

6.14.    Pakeistą Pagrindinį valiutos keitimo kursą Kredito unija taiko nedelsdama ir be atskiro įspėjimo. Apie Kredito unijos nustatomus Pagrindinio valiutos keitimo kurso pakeitimus Klientas gali sužinoti Kredito unijos padaliniuose, išskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas yra susitarę kitaip.

6.15.    Atliekant Mokėjimo operacijas Mokėjimo kortele, Mokėjimo operacijos sumos iš Mokėjimo sąskaitos nurašomos eurais. Tuo atveju, jeigu skiriasi valiuta, kuria pateikiamas nurodymas atlikti Mokėjimo nurodymą, ir valiuta, kuria nurašomos lėšos iš Mokėjimo sąskaitos, tokių valiutų konvertavimas atliekamas Kredito unijos nustatyta tvarka. Mokėjimo operacijos iniciavimo dieną valiutos konvertavimo kursas gali nesutapti su Mokėjimo operacijos nurašymo valiutos konvertavimo kursu, kadangi naudojamas tas kursas, kuris galiojo lėšų nurašymo dieną.

6.16. Atliekant Mokėjimo operacijas Mokėjimo kortele užsienio valiuta, kai Mokėjimo operacija atliekama kita nei Mokėjimo kortelės sąskaitos valiuta, Kredito unija netaiko jokio valiutos keitimo mokesčio. Mokėjimo operacijos yra konvertuojamos vadovaujantis Pagrindiniu valiutos keitimo kursu. Jei Pagrindinis valiutos konvertavimo kursas nesutampa su tos dienos Europos centrinio banko paskelbtu pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir yra didesnis, šis valiutų kursų skirtumas yra prilyginamas valiutos keitimo antkainiui, kuris yra mokamas tarptautinei mokėjimo kortelių organizacijai, išdavusiai Mokėjimo korteles.

6.17.    Kredito unija ne rečiau kaip kiekvieno kalendorinio pusmečio pradžioje už praėjusį pusmetį ir kalendorinių metų pradžioje už praėjusius metus nemokamai pateikia Vartotojui viso su Mokėjimo sąskaita susijusio Komisinio atlyginimo ataskaitą. Nutraukus Bendrąją sutartį Kredito unija raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną pateikia Vartotojui informaciją apie mokėjimų operacijas, įvykdytas Vartotojo Mokėjimo sąskaitoje per paskutinius 36 mėnesius, o jeigu nuo Bendrosios sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 mėnesiai – per visą bendrosios sutarties galiojimo laikotarpį. Vartotojas savanoriškai atsisakius tokią informaciją gauti ir apie tai iki Bendrosios sutarties nutraukimo informavus Kredito uniją raštu popieriuje ar naudojant kitą patvariąją laikmeną, Kredito unijai šiame punkte nurodyta pareiga netaikoma.

6.18.    Kredito unija privalo Bendrojoje sutartyje, Mokėjimo paslaugų reklamoje ir viešai prieinamoje informacijoje Vartotojams vartoti standartizuotas sąvokas, nustatytas tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše, kai teikiamos atitinkamos paslaugos. Kredito unija informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumente ir Komisinio atlyginimo ataskaitoje turi teisę vartoti prekės ženklo pavadinimus, jeigu šie prekės ženklo pavadinimai vartojami kartu su tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše nurodytomis standartizuotomis sąvokomis ir yra antriniai atitinkamų paslaugų pavadinimai. Kredito unija turi teisę Bendrojoje sutartyje, Mokėjimo paslaugų reklamoje ir viešai prieinamoje informacijoje Vartotojams nurodydamas paslaugas vartoti prekės ženklo pavadinimus, jeigu, kai taikoma, aiškiai nurodomos standartizuotos sąvokos, įtrauktos į tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą.

6.19.    Kai Kredito unija siūlo Mokėjimo sąskaita kaip paslaugų rinkinio, apimančio kitą produktą arba paslaugą, kurie nėra susiję su Mokėjimo sąskaita, dalis, Kredito unija informuoja Vartotoją, ar yra galimybė Mokėjimo sąskaitą atidaryti atskirai ir, jeigu tokia galimybė yra, – pateikti atskirą informaciją apie išlaidas ir Komisinį atlyginimą, susijusius su kiekvienu iš kitų į tą paketą įtrauktų siūlomų produktų ir paslaugų, kuriuos galima įsigyti atskirai.

7. Mokėjimo sąskaitos perkėlimas

7.1.    Kredito unija įsipareigoja bet kuriam Vartotojui, kuris Kredito unijoje atsidaro arba turi Mokėjimo sąskaitą, suteikti ta pačia valiuta turimos Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą, kaip nustatyta 7.2 punkte.

7.2.    Kredito unija, gavusi Vartotojo prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti Vartotojo Mokėjimo sąskaitą į Kredito uniją, privalo pradėti teikti Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą. Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslauga vykdoma laikantis 7.3 punkte nustatytų reikalavimų.

7.3.    Vartotojo prašymas teikiamas lietuvių kalba arba kita šalių sutarta kalba. Vartotojo prašymas teikiamas raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną. Vartotojui pateikus prašymą raštu popieriuje, Kredito unija, gavusi Vartotojo prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti Vartotojo Mokėjimo sąskaitą į Kredito uniją, pateikia Vartotojui prašymo kopiją. Vartotojas prašyme turi:

7.3.1.    pateikti esamam Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjui nurodymą atlikti kiekvieną iš 7.4 punkte nurodytų veiksmų;

7.3.2.    pateikti Kredito unijai nurodymą atlikti kiekvieną iš 7.6 punkte nurodytų veiksmų;

7.3.3.    teisę nurodyti, kurie gaunami Kredito pervedimai turi būti perkeliami;

7.4.    Kredito unija per 2 darbo dienas nuo 7.3 punkte nurodyto Vartotojo prašymo gavimo dienos nurodo esamam Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjui, jeigu tai numatyta Vartotojo prašyme, atlikti šiuos veiksmus:

7.4.1.    Vartotojo prašyme nurodytą dieną pervesti likusį teigiamą lėšų likutį į Kredito unijoje atidarytą arba turimą Mokėjimo sąskaitą;

7.4.2.    Vartotojo prašyme nurodytą dieną uždaryti pas esamą Mokėjimo paslaugų teikėją turimą mokėjimo sąskaitą.

7.5.    Kredito unijos nurodymu esamas Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjas atlieka Mokėjimų įstatymo 53 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksmus. Šis punktas yra pateikiamas informaciniais sumetimais Vartotojui, bet nėra Kredito unijos pareiga, nes Kredito unija negali būti atsakinga už kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų Mokėjimo įstatymo reikalavimų laikymąsi.

7.6.    Vartotojas turi teisę asmeniškai pateikti Mokėtojams arba Gavėjams Mokėjimų įstatymo 67 straipsnio 6 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytą informaciją, o ne prašyti pagal 7.2 ir 7.3 dalių nuostatas, kad tai atliktų Kredito unija. Tokiu atveju Kredito unija per 5 darbo dienas pateikia Vartotojui tipinę pažymą, kurioje nurodyti Vartotojo Mokėjimo sąskaitos duomenys ir prašyme nurodyta Mokėjimo sąskaitos naudojimo pradžios data.

7.7.    Kai Vartotojo Mokėjimo sąskaita, esanti jo esamo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, perkeliama į Kredito uniją, Kredito unija neprivalo pradėti teikti Mokėjimo paslaugų, kurių įprastai neteikia.

7.8.    7.1–7.7 punktuose, taip pat Mokėjimų įstatyme, nurodytų reikalavimų ir tvarkos Kredito unija turi laikytis, kai Kredito unija yra esamas Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Vartotojas pateikia šiame skyriuje nurodytą prašymą kitam Mokėjimo paslaugų teikėjui suteikti Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą ir Kredito unija apie tai yra informuojama Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka.

7.9.    Jeigu Vartotojas pageidauja atidaryti Mokėjimo sąskaitą kitoje Valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, Kredito unija, kurioje Vartotojas turi Mokėjimo sąskaitą, gavęs atitinkamą Vartotojo prašymą privalo:

7.9.1.    pervesti Vartotojo turimoje Mokėjimo sąskaitoje likusį teigiamą lėšų likutį į naujojo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Vartotojo atidarytą arba turimą Mokėjimo sąskaitą, jeigu Vartotojo prašyme pateikti išsamūs duomenys, leidžiantys identifikuoti naująjį Mokėjimo paslaugų teikėją ir Vartotojo Mokėjimo sąskaitą;

7.9.2.    uždaryti Vartotojo turimą Mokėjimo sąskaitą, kai tai nurodyta Vartotojo prašyme.

7.10.    Nepažeidžiant Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, jei Vartotojas Mokėjimo sąskaitoje neturi neįvykdytų įsipareigojimų, Kredito unija, kurioje Vartotojas turi Mokėjimo sąskaitą, 7.9.1–7.9.2 punktuose išvardytus veiksmus įvykdo Vartotojo prašyme nurodytą dieną, kuri turi būti ne ankstesnė nei 6 darbo dienos nuo tos dienos, kurią Kredito unija gavo Vartotojo prašymą, nebent šalys būtų susitarusios kitaip. Kredito unija privalo nedelsdama informuoti Vartotoją apie neįvykdytus įsipareigojimus, dėl kurių negali uždaryti Vartotojo turimos Mokėjimo sąskaitos.

7.11.    Kai Vartotojas turi Mokėjimo sąskaitą kitoje Valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje ir prašo atidaryti Mokėjimo sąskaitą Lietuvos Respublikoje, kitos Valstybės narės Mokėjimo paslaugų teikėjo parengtas mokėjimo operacijų sąrašas, kaip nurodyta 7.9.1 punkte, nelaikomas prievole Kredito unijai pradėti teikti paslaugas, kurių ji neteikia.

7.12.    Kai Kredito unija veikia kaip perduodantysis Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Kredito unija Vartotojui už turimos Bendrosios sutarties nutraukimą taiko Komisinį atlyginimą, tai jis turi atitikti 16.4 ir 16.6 punktų reikalavimus.

7.13.    Jeigu Kredito unija taiko Vartotojui Komisinį atlyginimą už šiame skyriuje nurodytas paslaugas, išskyrus šio straipsnio 7.12 punktuose nurodytus veiksmus, tai Komisinis atlyginimas, taikomas už visas šias paslaugas, turi atitikti faktines Kredito unijos išlaidas ir neviršyti Mokėjimų įstatymo 73 straipsnio 1 dalyje apibūdinto ir Lietuvos banko nustatomo maksimalaus Komisinio atlyginimo dydžio daugiau kaip 3 kartus.

8. Pagrindinė mokėjimo sąskaita

8.1.    Teisėtai gyvenantys Vartotojai turi teisę kreiptis į Kredito uniją dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos atidarymo.

8.2.    Kredito unija, gavusi Vartotojo prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir sudariusi su Vartotoju Bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos, atidaro pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Vartotojas, turintis Mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje, turi teisę nurodyti pakeisti šią Mokėjimo sąskaitą į pagrindinę mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje neatlygintinai, išsaugant unikalų Mokėjimo sąskaitos numerį, ir turi teisę pagrindinę Mokėjimo sąskaitą neatlygintinai pakeisti į kitą Mokėjimo sąskaitą. Vartotojo turimos Mokėjimo sąskaitos pakeitimo į pagrindinę mokėjimo sąskaitą procedūra vykdoma mutatis mutandis laikantis pagrindinės Mokėjimo sąskaitos atidarymo tvarkos.

8.3.    Kredito unija, nepagrįstai neapsunkindama Vartotojo, turi teisę prašyti, kad Vartotojas, pateikęs prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, pagrįstų savo profesinius, ekonominius, socialinius arba asmeninius ryšius su Lietuvos Respublika. Kredito unija turi teisę prašyti vartotojo pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami Vartotojo ryšiai su Lietuvos Respublika. Kredito unijos atveju, Kredito unijos narystės kriterijų atitinkantys Vartotojai laikomi atitinkančiais šį reikalavimą.

8.4.    Kredito unija nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Vartotojo prašymo ir visos reikiamos informacijos gavimo dienos priima sprendimą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir sudaro su Vartotoju Bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos arba priima sprendimą atsisakyti ją atidaryti.

8.5.    Kredito unija atsisako atidaryti pagrindinę Mokėjimo sąskaitą, jeigu ją atidarius būtų pažeistos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu. Šiuo atveju Kredito unija imasi atitinkamų priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, atsižvelgiant į tai:

8.5.1.    Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus ir/ar informaciją, patvirtinančius Kliento lėšų, taip pat kito turto teisėtus įgijimo pagrindus bei šaltinį (kilmę), Kliento dalykinių santykių su Kredito unija tikslą ir numatomą pobūdį, Kliento, kuris yra juridinis asmuo, veiklos pobūdį bei valdymo (akcininkų) struktūrą ir/ar kitus dokumentus bei informaciją, kiek tai yra reikalinga tam, kad Kredito unija tinkamai vykdytų pinigų plovimo ir/ar teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių ir/ar kitų teisės aktų reikalavimus. Kredito unija turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį su Klientu, vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą ar suteikti Mokėjimo paslaugą, arba sustabdyti Mokėjimo nurodymo vykdymą, o teisės aktuose, šiose Sąlygose ar kituose Kliento ir Kredito unijos santykius reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytais atvejais – nutraukti dalykinius santykius su Klientu, jei Klientas nepateikia, vengia arba atsisako pateikti Kredito unijai reikiamus dokumentus ir/ar informaciją, slepia dokumentus ir/ar informaciją, arba pateikia neteisingą ar nepakankamą informaciją.

8.6.    Kredito unija, įtraukta į Lietuvos banko sudaromą pagrindinės sąskaitos paslaugą teikiančių subjektų sąrašą privalo atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Kredito unija turi teisę neatidaryti pagrindinės mokėjimo sąskaitos tik Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 7 dalyje nurodytais pagrindais.

8.7.    Kredito unija, priėmusi sprendimą atsisakyti atidaryti pagrindinę Mokėjimo sąskaitą, nedelsdama raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną nemokamai informuoja Vartotoją ir nurodo konkrečias atsisakymo priežastis, išskyrus Mokėjimų įstatymo 71 straipsnio 8 dalyje nurodytus atvejus. Kredito unija informuoja Vartotoją apie sprendimo atsisakyti atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą apskundimo tvarką, Vartotojo teisę kreiptis į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją ir nurodo jos kontaktinius duomenis.

8.8.    Kredito unija turi užtikrinti, kad pagrindinės Mokėjimo sąskaitos atidarymas nebūtų siejamas su reikalavimu įsigyti papildomų paslaugų arba Kredito unijos pajų, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas taikomas visiems Kredito unijos Klientams.

9. Klientui teikiama informacija

9.1.    Informacija apie pagal Bendrąją sutartį atliekamas atskiras Mokėjimo operacijas:

9.1.1.    Informacija teikiama iki Mokėjimo operacijos pradžios

9.1.1.1.    Kliento (Mokėtojo) prašymu, Kredito unija iki Kliento (Mokėtojo) pagal Bendrąją sutartį inicijuotos atskiros Mokėjimo operacijos pradžios Klientui (Mokėtojui) privalo suteikti jam informaciją apie ilgiausią tos Mokėjimo operacijos vykdymo laiką (nurodyta šių Sąlygų 5.7 punkte), mokėtiną Komisinį atlyginimą ir nurodoma kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma (nurodoma Įkainiuose) ir valiutos keitimo antkainį, kuris išreiškiamas procentais nuo Europos Centrinio banko (ECB) skelbiamo valiuotos keitimo kurso, jeigu toks susidaro, vadovaujantis 6.16 punktu.

Su minėta informacija Klientas taip pat gali susipažinti Kredito unijos padalinyje, o su Sąlygomis – ir Kredito unijos internetiniame tinklalapyje.

9.1.2.    Informacija teikiama po Mokėjimo operacijos įvykdymo

9.1.2.1.    Apie toliau nurodytas Mokėjimo operacijas Kredito unija Išraše pateikia šią informaciją:
 
9.1.2.1.1.    apie iš Kliento Mokėjimo sąskaitos nurašytas atskirų Mokėjimo operacijų sumas:

9.1.2.1.1.1.    Informaciją, pagal kurią Klientas atpažįsta kiekvieną Mokėjimo operaciją, ir su Gavėju susijusią informaciją;

9.1.2.1.1.2.    Mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma nurašoma iš Mokėjimo sąskaitos arba Mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;

9.1.2.1.1.3.    Komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir nurodyti kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Mokėtojo) mokamas palūkanas;
 
9.1.2.1.1.4.    Kredito unijos taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą po valiutos keitimo, jeigu vykdant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta bei valiutos keitimo antkainis, kuris išreiškiamas procentais nuo Europos Centrinio banko (ECB) skelbiamo valiutos keitimo kurso, jeigu toks susidaro, vadovaujantis 6.16 punktu;

9.1.2.1.1.5.    nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos datą;

9.1.2.1.2.    apie į Kliento Mokėjimo sąskaitą įskaitytas atskirų Mokėjimo operacijų sumas:

9.1.2.1.2.1.    informaciją, pagal kurią Klientas (Gavėjas) atpažįsta Mokėjimo operaciją ir Mokėtoją, taip pat kartu su Mokėjimo operacija persiųstus Mokėjimo nurodymo duomenis;

9.1.2.1.2.2.    Mokėjimo operacijos sumą ta valiuta, kuria suma įskaitoma į Kliento Mokėjimo sąskaitą;

9.1.2.1.2.3.    Komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir nurodyti kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Gavėjo) mokamas palūkanas;

9.1.2.1.2.4.    Kredito unijos taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą iki valiutos keitimo, jeigu atliekant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;

9.1.2.1.2.5.    įskaitymo datą.

9.1.3.    Jei Klientas nėra Vartotojas, Kredito unija Išraše gali pateikti ne visą Sąlygų 9.1.2.1 punkte nurodytą informaciją.

9.1.4.    Klientas Išrašą gali gauti tokiais būdais:

9.1.4.1.    atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo;

9.1.4.2.    jeigu Klientas naudojasi internetinės bankininkystės sistema, Klientas gali pamatyti ir pats atsispausdinti Išrašą, atitinkamos sutarties pagrindu naudodamasis pagal ją suteiktomis priemonėmis;

9.1.4.3.    Kredito unijai pateikiant Klientui Išrašus paštu ar kitu sutartu būdu pagal atitinkamą tarp Kliento ir Kredito unijos sudarytą Sutartį ir (ar) Kliento prašymą (paraišką, anketą ir pan.).

9.1.5.    Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis turi teisę nemokamai gauti Išrašą, kuriame apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas pateikiama Sąlygų 9.1.2.1 punkte nurodyta informacija, tokiu būdu:

9.1.5.1.    jeigu Klientas naudojasi Internetinės bankininkystės sistema, Klientas gali pamatyti ir pats atsispausdinti Išrašą, atitinkamos Sutarties pagrindu naudodamasis pagal ją suteiktomis priemonėmis. Šiuo būdu Išrašai pateikiami nemokamai nepriklausomai nuo jų pateikimo dažnumo. Kredito unija turi teisę nustatyti laikotarpį, už per kurį atliktas Mokėjimo operacijas informacija Išraše pateikiama šiuo būdu, tačiau bet kokiu atveju Klientas šiuo būdu turi teisę nemokamai gauti Išrašą, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį;

9.1.5.2.    jeigu Klientas nesinaudoja Internetinės bankininkystės sistema, Klientas turi teisę, atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo vieną kartą per mėnesį nemokamai gauti Išrašą, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį.

9.1.6.    Už Išrašų pateikimą Klientui, kuris nėra Vartotojas, taip pat už Vartotojo prašymu teikiamą papildomą informaciją, negu nustatyta šių Sąlygų 9.1.2.1 punkte, už dažnesnį Išrašų pateikimą ar jų pateikimą (perdavimą) kitokiu būdu ar priemonėmis nei nustatyta Sąlygų 9.1.4 punkte, Klientas privalo mokėti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

9.2.    Informacija apie vienkartines Mokėjimo operacijas:

9.2.1.    Jei Mokėjimo nurodymas įvykdyti vienkartinę Mokėjimo operaciją pateikiamas naudojant Bendrojoje sutartyje nustatytą Mokėjimo priemonę, Kredito unija neprivalo pateikti tos informacijos ar sudaryti sąlygų susipažinti su ta informacija, kuri Klientui jau pateikta remiantis su kitu Mokėjimo paslaugų teikėju sudaryta Bendrąja sutartimi arba kuri jam bus pateikta pagal tą Bendrąją sutartį.

9.2.2.    Vienkartinių Mokėjimo operacijų atlikimo sąlygos:

9.2.2.1.    norėdamas, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas, Klientas turi nurodyti Kredito unijai Unikalų identifikatorių ir (ar) kitą Kredito unijos reikalaujamą informaciją (nustatytais atvejais);

9.2.2.2.    ilgiausia teikiamos Mokėjimo paslaugos įvykdymo trukmė nurodyta šių Sąlygų  5.7 punkte;

9.2.2.3.    Kliento mokėtinas Komisinis atlyginimas ir nurodoma kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma nurodoma įkainiuose;

9.2.2.4.    jei atliekant Mokėjimo operaciją keičiama valiuta, taikomas Pagrindinis valiutos keitimo kursas;

9.2.2.5.    atliekant vienkartines Mokėjimo operacijas, taip pat taikomos šių Sąlygų 5 punkto nuostatos.

9.2.3.    Gavusi Mokėjimo nurodymą atlikti vienkartinę Mokėjimo operaciją, Kredito unija Klientui (Mokėtojui) nedelsdama sudaro galimybę lengvai prieinamu būdu susipažinti su:

9.2.3.1.    informacija, pagal kurią Klientas atpažįsta Mokėjimo operaciją, ir su Gavėju susijusia informacija;

9.2.3.2.    Mokėjimo operacijos suma Mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;

9.2.3.3.    už Mokėjimo operaciją Kliento mokamo Komisinio atlyginimo suma ir nurodyta kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma – ši informacija pateikiama Įkainiuose;

9.2.3.4.    Pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir Mokėjimo operacijos suma po valiutos keitimo, jeigu atliekant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;

9.2.3.5.    Mokėjimo nurodymo gavimo data.

9.2.4.    Už informacijos pateikimą Klientui, kuris nėra Vartotojas, taikomas Kredito unijos Įkainiuose nustatytas Komisinis atlyginimas.
 
9.2.5.    Kliento prašymu 9.2.3 punkte nurodytą informaciją Kredito unija jam pateikia raštu ar naudojant kitą Kredito unijai priimtiną Patvariąją laikmeną.

10. Kliento pareigos, susijusios su mokėjimo priemonėmis

10.1.    Klientas, turintis teisę naudotis Mokėjimo priemone, turi šias pareigas:

10.1.1.    naudotis Mokėjimo priemone, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių (Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų);

10.1.2.    sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti Kredito unijai ar jos nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių.

10.2.    Klientas, gavęs Mokėjimo priemonę, privalo iš karto imtis visų veiksmų (įskaitant nurodytus Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose ir atitinkamoje Sutartyje), kad apsaugotų Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo požymius.

11. Bendravimo (komunikavimo) tarp kredito unijos ir kliento taisyklės

11.1.    Šalys susitaria, kad šiose Sąlygose nurodytos informacijos pateikimas bei informacija indėlininkui apie indėlių draudimą (IĮIDĮ 1 priede nurodyta informacijos forma ir Informavimo taisyklių priede nurodyta forma), taip kaip numato LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas bei VĮ Indėlių ir investicijų draudimas tarybos patvirtintos „Informacijos apie indėlių draudimą teikimo klientų aptarnavimo padaliniuose, interneto svetainėse, sutartyse ir sąskaitų išrašuose taisyklės“, Kredito unijos internetiniame tinklapyje bei Kredito unijos internetinėje bankininkystės sistemoje „i-Unija“ ( 2.4 punktas), bus laikomas tinkamu informacijos pateikimu.

11.2.    Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai, Išrašai, ataskaitos, pažymos, patvirtinimai ir bet kokia kita informacija, įskaitant Kredito unijos paslaugų teikimo sąlygas (toliau – pranešimai) turi būti paprastos rašytinės formos (t. y. surašomas atitinkamas dokumentas), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nustatytus atvejus, kai pranešimai gali būti perduodami žodžiu arba turi būti notarinės formos. Rašytinės formos dokumentui prilyginami dokumentai, perduoti panaudojant telekomunikacijos ar elektroninio ryšio priemones (faksą, internetą, „i-Uniją“ ir kt.).

11.3.    Kredito unija perduoda pranešimus Klientui asmeniškai arba paskelbia juos viešai:

11.3.1.    Perduodami asmeniškai Kredito unijos pranešimai įteikiami ar pasakomi Klientui tiesiogiai, o taip pat siunčiami paštu, elektroniniu paštu, telefaksu, telefonu bei kitomis telekomunikacijų priemonėmis, Kredito unijos internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“. Jeigu pranešimas perduodamas žodžiu, Kredito unija turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį bei saugoti pokalbio įrašą;

11.3.2.    Vieši Kredito unijos pranešimai patalpinami Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinių patalpose bei gali būti patalpinami Kredito unijos internetiniame tinklalapyje. Tokie pranešimai gali būti papildomai patalpinami Kredito unijos įstatuose nurodytame laikraštyje.

11.4.    Kliento perduodami pranešimai Kredito unijai įteikiami ar pasakomi tiesiogiai įgaliotiems Kredito unijos darbuotojams, o taip pat siunčiami paštu, telefaksu, telefonu bei kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroniniu paštu. Jei Klientas perduoda pranešimą žodžiu, Kredito unija turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį bei saugoti pokalbio įrašą ir (ar) reikalauti, kad toks pranešimas būtų pateiktas rašytine forma.

11.5.    Kredito unija privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką internetinės bankininkystės sistemos bei Kredito unijos interneto tinklalapio veikimą (tiek, kiek tai priklauso nuo Kredito unijos). Tačiau Kredito unija turi teisę tobulinti savo informacines sistemas ir šalinti pastebėtus gedimus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia informacijos ir (ar) paslaugų teikimo Klientams sutrikimus. Kredito unija privalo planuoti naudojamų informacinių sistemų tobulinimo bei jų gedimų šalinimo darbus ir, esant galimybei, privalo juos atlikti nakties metu. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Kredito unija siekdama išvengti galimų Kliento ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti informacinių sistemų gedimus bet kuriuo paros metu. Informacinių sistemų gedimų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Kredito unijos naudojamų informacinių sistemų tobulinimo ir (ar) jų gedimų šalinimo metu sustabdomas visų Kredito unijos įsipareigojimų, kurie vykdomi informacinių sistemų pagalba, vykdymas.

11.6.    Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti pranešimo perdavimo būdą, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) įsakmiai nustatytus atvejus. Viešojo skelbimo būdu perduotas Kredito unijos pranešimas laikomas tinkamai perduotu ir įteiktu Klientui, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) sutartyse įsakmiai nustatytus atvejus, kai Kredito unija privalo perduoti pranešimą Klientui asmeniškai. Informacija, kuri sudaro Kredito unijos paslaptį, gali būti perduodama tik asmeniškai Klientui.

11.7.    Šalių perduoti pranešimai laikomi gautais:

11.7.1.    jei pranešimas perduotas žodžiu (įskaitant ir telefonu) – jo pasakymo momentu;

11.7.2.    jei pranešimas įteiktas tiesiogiai – jo įteikimo dieną;

11.7.3.    jei pranešimas išsiųstas paštu – praėjus 5 kalendorinėms dienoms (siunčiant už ar iš Lietuvos Respublikos ribų – 14 kalendorinių dienų) nuo jo išsiuntimo dienos;

11.7.4.    jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, telefaksu, telefonu, kitomis telekomunikacijų priemonėmis, elektroninio ryšio priemonėmis – jo išsiuntimo (perdavimo) dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba artimiausią darbo dieną, jei išsiuntimo (perdavimo) dieną jis buvo gautas ne darbo valandomis;

11.7.5.    Jei pranešimas paskelbtas Kredito unijos internetinės bankininkystės sistema – artimiausią darbo dieną Gavėjo šalyje po jo paskelbimo dienos;

11.7.6.    jei pranešimas paskelbtas viešai – jo paskelbimo dieną;

11.7.7.    jei Gavėjas patvirtino ankstesnį, negu nurodyta pirmiau, pranešimo gavimą – patvirtintą gavimo dieną.

11.8.    Vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, adresai, telefono, fakso numeriai ir kiti rekvizitai (toliau – kontaktiniai duomenys), reikalingi nurodyti siunčiant šalių pranešimus, nurodomi sutartyse ar kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.).

11.9.    Jeigu Kredito unija yra sudariusi tam tikrą sutartį su daugiau nei vienu Klientu (pvz., sąskaita atidaryta dviejų ar daugiau asmenų vardu), Kredito unija turi teisę perduoti su tokia sutartimi susijusius pranešimus bet kuriam iš tokių Klientų, ir toks Klientas gautą pranešimą privalo nedelsdamas perduoti kitiems minėtą sutartį su Kredito unija sudariusiems asmenims.

11.10.    Jeigu sutartyje arba kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nėra Kliento kontaktinių duomenų, Kredito unija turi teisę perduoti pranešimą naudodamasi paskutiniais Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu sutartyje nėra Kredito unijos kontaktinių duomenų, Klientas turi teisę perduoti pranešimą naudodamasis Kredito unijos internetiniame tinklalapyje nurodytais Kredito unijos kontaktiniais duomenimis.

11.11.    Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius kontaktinių duomenų keitimą. Neatlikus šių pareigų laikoma, kad pranešimas, išsiųstas remiantis paskutiniaisiais kitai Šaliai nurodytais duomenimis, yra išsiųstas tinkamai, o bet kokia prievolė, įvykdyta remiantis šiais duomenimis, yra įvykdyta tinkamai. Kredito unija apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą turi teisę informuoti viešojo skelbimo būdu.

11.12.    Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant sutartį. Kredito unijai pareikalavus, Klientas privalo pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius apie: Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pasikeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą bei iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan.

11.13.    Sutartyje gali būti nustatyta, kad Šalys privalo periodiškai perduoti viena kitai tam tikrus pranešimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

11.14.    Jei Klientas negauna iš Kredito unijos pranešimų, kuriuos jis turėjo gauti iš Kredito unijos pagal Sutartį arba dėl kurių gavimo pateikė Kredito unijai atskirą prašymą, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Kredito uniją.

11.15.    Klientas, gavęs iš Kredito unijos pranešimą, privalo nedelsdamas patikrinti esančios pranešime informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų – nedelsdamas apie tai informuoti Kredito uniją. Šis punktas netaikomas Kredito unijos pranešimams, kurie pagal savo esmę, sutartį ar Lietuvos Respublikos teisės aktus neturi būti tikrinami ir (ar) tvirtinami Kliento.

11.16.    Kredito unijos Klientui siunčiami pranešimai negali būti laikomi Kredito unijos pasiūlymu Klientui sudaryti sutartį ar naudotis paslaugomis, išskyrus atvejus, jei Kredito unijos pranešime yra aiškiai įvardyta, kad teikiamas būtent toks pasiūlymas.

11.17.    Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją elektroniniu paštu.

11.18.    Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir Įkainiai skelbiami bei Sutartys sudaromos lietuvių kalba. Klientui pageidaujant ir Kredito unijai sutikus, Sutartys gali būti sudaromos anglų ar kitomis kalbomis. Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų Sutarties vertimo išlaidas į atitinkamą užsienio kalbą.  

11.19.    Perduodami asmeniškai Klientui Kredito unijos pranešimai sudaromi lietuvių kalba. Kredito unija taip pat turi teisę sudaryti šiuos pranešimus ta kalba, kuria sudaryta sutartis. Kredito unijai sutikus, Kredito unijos pranešimai gali būti sudaromi ir kita Kliento pageidaujama kalba. Viešojo skelbimo būdu perduodami Kredito unijos pranešimai, kurie talpinami Kredito unijos interneto tinklalapyje, ir visi kiti Kredito unijos pranešimai sudaromi lietuvių kalba.

11.20.    Kliento pranešimai Kredito unijai turi būti sudaromi lietuvių kalba. Kredito unijai sutikus, Kliento pranešimas gali būti sudaromas kita kalba, tačiau tokiu atveju Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų pranešimo vertimo į lietuvių kalbą išlaidas.

11.21.    Jei Sutarties ar kito dokumento lietuviškas tekstas ir tekstas užsienio kalba nesutampa, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu.

11.22.    Kredito unijai pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių ir (ar) kita Kredito unijos nurodyta kalba. Jei Kredito unijai pateikiami dokumentai yra parengti užsienio kalba, tai Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių ir (ar) kitą Kredito unijos nurodytą kalbą Kredito unijai priimtino kompetentingo vertėjo. Kredito unija taip pat turi teisę pareikalauti, kad vertėjo parašo tikrumas būtų patvirtintas notaro.

11.23.    Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų legalizuoti arba apostilizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

11.24.    Klientas turi teisę bet kada Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinyje susipažinti su galiojančia Bendrosios sutarties bei Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, įkainių, redakcija, o taip pat su bet kokia Bendrosios sutarties bei Mokėjimo paslaugų, teikimo sąlygų redakcija, galiojusia nuo Bendrosios sutarties sudarymo dienos. Minėti dokumentai gali būti skelbiami ir Kredito unijos internetiniame tinklalapyje, o jų nepaskelbus ir gavus atskirą Kliento prašymą, turi būti pateikti Klientui raštu arba naudojant kitą Kredito unijai priimtiną Patvariąją laikmeną. 

12. Apsaugos ir taisomosios priemonės

12.1.    Klientas privalo nedelsdamas raštu pranešti Kredito unijai apie savo asmenį liudijančio dokumento vagystę ar praradimą kitu būdu. Šis reikalavimas nustatytas siekiant apsaugoti Kliento lėšas nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos. Negavusi tokio pranešimo laiku, Kredito unija neatsako už pasekmes, kurios gali kilti, jeigu prarastu asmens dokumentu ar jame esančiais duomenimis pasinaudos kiti asmenys.

12.2.    Klientas, turintis teisę naudotis Mokėjimo priemone, privalo laikytis šių Sąlygų 10 punkte nustatytų sąlygų.

12.3.    Klientas, gavęs Mokėjimo priemonę, privalo laikytis šių Sąlygų 10 punkte nustatytų sąlygų.

12.4.    Mokėjimo sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimas Kredito unijos iniciatyva. Kredito unija, o Sutartyse nustatytais atvejais ir kiti asmenys, turi teisę blokuoti Mokėjimo sąskaitą (t. y. visiškai ar iš dalies sustabdyti Mokėjimo operacijas Mokėjimo sąskaitoje) ir (ar) Mokėjimo priemonę (t. y. visiškai ar iš dalies uždrausti ja naudotis):

12.4.1.    dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų ir (ar) mokėjimo priemonės saugumu;

12.4.2.    dėl įtarimo neteisėto ar nesąžiningo Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų ir (ar) Mokėjimo priemonės naudojimo arba dėl labai padidėjusios rizikos, kad Klientas gali nesugebėti tinkamai įvykdyti savo Mokėjimo įsipareigojimo (taip pat naudodamas Mokėjimo priemonę ir kredito liniją arba naudodamasis kredito limitu sąskaitoje);

12.4.3.    jei Klientas pažeidžia Sutarties sąlygas;
 
12.4.4.    jei Kredito unija turi pagrįstų įtarimų, kad Mokėjimo sąskaitoje esančiomis lėšomis ir (arba) Mokėjimo priemone gali neteisėtai pasinaudoti tretieji asmenys;

12.4.5.    jei Kredito unija turi pagrįstų įtarimų, kad Mokėjimo sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė gali būti naudojama ar yra panaudota nusikalstamai veikai vykdyti;

12.4.6.    jei Kredito unija gauna pagrįstos informacijos apie Kliento mirtį;

12.4.7.    jei Kredito unijai pateikiama prieštaringa informacija apie asmenis, turinčius teisę atstovauti Klientui;

12.4.8.    Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei Sutartyje numatytais atvejais;

12.4.9.    Šių Sąlygų 12.4.1 punkte nustatytais atvejais Kredito unija sutartyje nurodytu būdu informuoja Klientą apie Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimą ir blokavimo priežastis, jei įmanoma, iki blokuodama Mokėjimo sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę ir ne vėliau kaip tuoj pat ją užblokavusi, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones ar būtų draudžiamas pagal kitus teisės aktus.

12.5.    Mokėjimo sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimas Kliento iniciatyva

12.5.1.    Kliento iniciatyva Mokėjimo sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas raštu ar kitu Sutartyje ir (ar) paslaugų teikimo sąlygose numatytu būdu pateikia Kredito unijai atitinkamą prašymą arba praneša Kredito unijai, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta ar kitu būdu prarasta, arba Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos ir (ar) Mokėjimo priemonė naudojama ar gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu.

12.5.2.    Kredito unija turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Mokėjimo sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu ar kitu Kredito unijai priimtinu būdu.

12.5.3.    Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių, kad minėtą prašymą (pranešimą) pateikia ne Klientas, Kredito unija turi teisę atsisakyti blokuoti sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę. Tokiais atvejais Kredito unija neatsako už nuostolius, galinčius atsirasti dėl minėto prašymo (pranešimo) neįvykdymo.

12.5.4.    Jeigu Mokėjimo sąskaita ir (ar) Mokėjimo priemonė buvo blokuota Kliento iniciatyva, Kredito unija gali atšaukti blokavimą tik gavusi Kliento prašymą raštu, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Blokuotą Mokėjimo priemonę Kredito unija turi teisę pakeisti nauja.

12.6.    Mokėjimo sąskaitos ir (arba) Mokėjimo priemonės blokavimo pabaiga

12.6.1.    Kredito unija atšaukia Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimą (ar ją pakeičia nauja Mokėjimo priemone), kai nebelieka Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimo priežasčių.

12.6.2.    Kredito unija neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl Mokėjimo sąskaitos ir (ar) Mokėjimo priemonės blokavimo, bei nemoka sąlygose, paslaugų teikimo sąlygose ir (ar) Sutartyje nustatytų netesybų, jei blokavimas buvo vykdomas sąlygose, paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nustatyta tvarka ir esant minėtuose dokumentuose nustatytoms sąlygoms.

12.7.    Mokėjimo operacijos autorizavimas

12.7.1.    Mokėjimo operacija laikoma autorizuota (patvirtinta) tik tada, kai Klientas duoda sutikimą įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėtojas gali duoti sutikimą vykdyti vieną arba kelias Mokėjimo operacijas. Šio sutikimo davimo forma ir tvarka nustatoma Sutartyje ir šiose Sąlygose. Sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją arba kelias Mokėjimo operacijas taip pat gali būti duodamas per Gavėją arba Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją.  Klientas gali autorizuoti Mokėjimo operaciją iki jos vykdymo arba ją įvykdžius, jeigu taip susitarė Klientas ir Kredito unija.

12.7.2.    Jeigu Sąlygų 12.7.1 punkte nurodyto sutikimo nėra, laikoma, kad Mokėjimo operacija yra neautorizuota.

12.7.3.    Jeigu Klientas pareiškia Kredito unijai pretenziją dėl jo neautorizuotos ir Kredito unijos įvykdytos Mokėjimo operacijos, ir Kredito unija grąžina tokios Mokėjimo operacijos lėšas Klientui, bet vėliau nustačius, kad Mokėjimo operacija buvo autorizuota tinkamai arba yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai netenkinti Kliento pretenzijos (pvz.: sukčiavimas), toks Klientas, kaip be pagrindo gavęs lėšas, privalo nedelsdamas grąžinti Kredito unijai šias lėšas ir sutinka, kad Kredito unija Sąlygose nustatyta tvarka nurašytų tokios Mokėjimo operacijos lėšas iš Kredito unijoje esančių jo Sąskaitų.

12.7.4.    Klientas bet kuriuo metu iki šių Sąlygų 5.5.3-5.5.5 punktuose nustatyto laiko, po kurio negalima atšaukti Mokėjimo operacijos (neatšaukiamumo momento), gali panaikinti sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją. Sutikimas atlikti kelias Mokėjimo operacijas taip pat gali būti atšauktas, tokiu atveju visos būsimos Mokėjimo operacijos laikomos neautorizuotomis.

12.8.    Neautorizuotos Mokėjimo operacijos ir dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų kylantys nuostoliai

12.8.1.    Jei Klientas yra Vartotojas ir neigia autorizavęs įvykdytą Mokėjimo operaciją,  ar teigia, kad Mokėjimo operacija buvo atlikta netinkamai, Kredito unijai tenka pareiga įrodyti, kad Mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas (t. y., kad Kredito unija tinkamai patikrino Mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotų saugumo požymių panaudojimą), ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jai neturėjo įtakos techniniai trikdžiai arba kiti Mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos trūkumai.

12.8.2.    Jei Klientas neigia autorizavęs Mokėjimo operaciją, kuri yra įvykdyta, Kredito unijos užregistruotas Mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad Klientas autorizavo Mokėjimo operaciją, veikė nesąžiningai ar tyčia, ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių Sąlygų 12.2-12.3 punktuose nustatytų pareigų. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas ir atitinkamais atvejais Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas turi pateikti įrodymų, kuriais patvirtinamas Mokėtojo sukčiavimas arba didelis neatsargumas.

12.8.3.    Mokėtojui gali tekti dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai iki 50 ( penkiasdešimties) eurų, jei tie nuostoliai patirti dėl:

12.8.3.1.    prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės panaudojimo;

12.8.3.2.    neteisėto Mokėjimo priemonės pasisavinimo.

12.8.4.    Mokėtojas neturi patirti jokių nuostolių, jeigu:

12.8.4.1.    jis iki mokėjimo operacijos įvykdymo negalėjo pastebėti mokėjimo priemonės praradimo, vagystės arba neteisėto pasisavinimo, išskyrus atvejus, kai jis veikė nesąžiningai;


12.8.4.2.    nuostoliai yra patirti dėl Kredito unijos, jo darbuotojo, tarpininko, filialo ar asmenų, kuriems perduotas veiklos funkcijų vykdymas, veiksmų ar neveikimo.

12.8.5.    Mokėtojui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu Mokėtojas juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo  neįvykdęs vienos ar kelių Mokėjimų įstatymo 34 straipsnyje nustatytų pareigų. Tokiais atvejais 12.8.3. punkte nustatytas didžiausios nuostolių sumos ribojimas netaikomas.

12.8.6.    Kai Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjas nereikalauja saugesnio autentiškumo patvirtinimo, Mokėtojui dėl neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai tenka tik tuo atveju, jeigu jis veikė nesąžiningai. Kai Gavėjas arba Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas netaiko saugesnio autentiškumo patvirtinimo reikalavimų, jis kompensuoja Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui padarytą žalą.

12.8.7.    Po to, kai Mokėtojas pateikia Kredito unijai 12.5.1 punkte nurodytą pranešimą, Mokėtojo nuostoliai, atsiradę dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai pasisavintos Mokėjimo priemonės, tenka Kredito unijai, išskyrus atvejus, jei Klientas veikė nesąžiningai, ir šių Sąlygų 12.5 punkte numatytą atvejį, kai Kredito unija neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl Kliento prašymo (pranešimo) blokuoti Mokėjimo sąskaitą ir (ar) Mokėjimo priemonę neįvykdymo. Šio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nėra Vartotojas.

12.8.8.    Jeigu Kredito unija nesudaro sąlygų Mokėtojui bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai pasisavintą  Mokėjimo priemonę, nuostoliai, atsiradę dėl Mokėjimo priemonės neautorizuoto naudojimo, tenka Kredito unijai, išskyrus atvejus, kai Mokėtojas veikė nesąžiningai. Šio punkto nuostatos netaikomos Klientui, kuris nėra Vartotojas.

12.8.9.    Kai mokėjimo operacija inicijuojama Gavėjo arba per Gavėją vykdant Mokėjimo kortele grindžiamą Mokėjimo operaciją ir tuo metu, kai Mokėtojas duoda sutikimą vykdyti mokėjimo operaciją, tiksli operacijos suma nėra žinoma, Kredito unija gali rezervuoti lėšas Mokėtojo mokėjimo sąskaitoje tik tuo atveju, jeigu Mokėtojas davė sutikimą dėl konkrečios lėšų sumos rezervavimo.

12.8.10.    Kredito unija nedelsdamas, gavusi informaciją apie tikslią mokėjimo operacijos sumą, ir ne vėliau kaip iš karto, gavusi Mokėjimo nurodymą, privalo panaikinti pagal 12.8.9. punktą atliktą lėšų rezervavimą Mokėtojo mokėjimo sąskaitoje.

12.9.    Mokėjimo sąskaitos tikrinimas ir informavimas apie neautorizuotas Mokėjimo operacijas

12.9.1.    Klientas privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį tikrinti informaciją apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas. Aplinkybė, kad Klientas nepageidavo, jog jam būtų siunčiamas Išrašas, neatleidžia Kliento nuo šios prievolės vykdymo.

12.9.2.    Klientas privalo raštu pranešti Kredito unijai apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas, o taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus Išraše. Pranešimas turi būti pateikiamas nedelsiant (per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo apie šiame punkte paminėtas aplinkybes) ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Kredito unija, Kliento nuomone, atliko neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar netinkamai įvykdė Mokėjimo operaciją.

12.9.3.    Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis privalo nedelsdamas raštu pranešti Kredito unijai apie neautorizuotas Mokėjimo operacijas ar netinkamą lėšų nurašymą iš Mokėjimo sąskaitos, bet ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos datos.

12.9.4.    Jeigu Klientas 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatytu laiku nepateikia nurodytų pranešimų, laikoma, kad jis besąlygiškai patvirtino Mokėjimo sąskaitoje įvykdytas Mokėjimo operacijas.

12.9.5.    Šių sąlygų 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatyti terminai netaikomi, jei Kredito unija nepateikė informacijos Klientui apie neautorizuotą ar netinkamai atliktą Mokėjimo operaciją ar nesudarė sąlygų su ja susipažinti šiose sąlygose, paslaugų teikimo sąlygose ar Sutartyje nustatyta tvarka.

12.9.6.    Sąlygų 12.9.2-12.9.3 punktuose nustatytais terminais gavusi atitinkamą Kliento pranešimą ir nustačiusi, kad Mokėjimo operacija nebuvo Kliento autorizuota, Kredito unija nedelsdama Klientui sugrąžina neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir atkuria Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta, išskyrus 12.8.3-12.8.810 punktuose nustatytus atvejus, kai atsakomybė už neautorizuotą Mokėjimo operaciją tenka Klientui.

12.10.    Unikalaus identifikatoriaus ir papildomos informacijos naudojimas Mokėjimo operacijoms inicijuoti

12.10.1.    Jeigu Mokėjimo operacijai įvykdyti Mokėjimo nurodymą inicijuojantis asmuo nurodo Unikalų identifikatorių, toks Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių. Jeigu lėšų įskaitymui į Mokėjimo sąskaitą ar nurašymui iš Mokėjimo sąskaitos Kredito unijai pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių.

Kredito unija neatsako už tai, kad Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas Mokėjimo operacijos (lėšų pervedimui į Mokėjimo sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Valstybėje narėje ar Šveicarijoje) tinkamam įvykdymui (lėšų įskaitymui į Gavėjo Mokėjimo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį Unikalų identifikatorių nei reikalaujama pagal IBAN standartą, ir (ar) jis bus pateiktas neteisingas, ir (ar) tokiame Mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas Unikalus identifikatorius.

Jeigu Mokėjimo nurodymą inicijuojančio asmens nurodytas Unikalus identifikatorius yra klaidingas, Kredito unija neatsako už Mokėjimo operacijos neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, tačiau, kai Mokėjimo operacija vykdoma Valstybės narės valiuta į Valstybę narę, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų tokią Mokėjimo operaciją, ir privalo siekti atgauti tokios Mokėjimo operacijos lėšas. Kredito unija turi teisę imti iš Kliento Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą už lėšų grąžinimą.

12.10.2.    Jeigu Klientas nurodo ne tik Unikalų identifikatorių, bet ir pateikia papildomos informacijos, Kredito unija atsako tik už Mokėjimo operacijų atlikimą pagal Kliento nurodytą Unikalų identifikatorių.

12.11.    Atsakomybė

12.11.1.    Jei Klientas (Mokėtojas) inicijavo Mokėjimo nurodymą, Kredito unija atsako jam už tinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą. Jei Kredito unija gali įrodyti Klientui (Mokėtojui) ir tam tikrais atvejais – Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo Mokėjimo operacijos sumą, Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas Gavėjui už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą.

12.11.2.    Jei Kredito unijai, kaip Kliento (Mokėtojo) mokėjimo paslaugų teikėjai, kyla atsakomybė pagal 12.11.1 punktą, ji nedelsdama grąžina Klientui (Mokėtojui) neatliktos arba netinkamai atliktos Mokėjimo operacijos sumą arba atkuria Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.

12.11.3.    Jei Kredito unijai, kaip Kliento (Gavėjo) Mokėjimo paslaugų teikėjai, kyla atsakomybė pagal 12.11.1 punktą, ji nedelsdama įskaito Mokėjimo operacijos sumą į Kliento (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą ir (arba) sudaro Klientui (Gavėjui) galimybę ja disponuoti.

12.11.4.    Už pavėluotą Mokėjimo operacijos atlikimą ar nepagrįstą lėšų Mokėjimo sąskaitoje apribojimą dėl Kredito unijos kaltės, Klientui pareikalavus, Kredito unija moka Klientui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pavėluotai atliktos ar nepagrįstai dėl Kredito unijos kaltės apribotos Mokėjimo operacijos sumos.

12.11.5.    Kredito unija neatsako už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus netiesioginius nuostolius (negautas pajamas, pelną ar pan.), susijusius su neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Mokėjimo operacija. Kredito unija atsako tik už Kliento tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Kredito unijos kaltės. Kredito unija neatsako už Gavėjo ir Mokėtojo tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja. Klientas gali pateikti Kredito unijai tik pretenzijas dėl Kredito unijos prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12.11.6.    Kredito unija atlygina Klientui Komisinį atlyginimą ir palūkanas, kurie tenka Klientui dėl Mokėjimo operacijos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo dėl Kredito unijos kaltės.

12.11.7.    Sąlygų 12.11.1 – 12.11.3, 12.11.9, 12.11.11 – 12.11.13 punktų nuostatos taikomos tuo atveju, kai Klientas yra Vartotojas ir Mokėjimo operacija atliekama Valstybės narės valiuta į Valstybę narę ar iš jos. Priešingu atveju, t. y. kai Klientas nėra Vartotojas ir (ar) atitinkama Mokėjimo operacija atliekama Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę ar iš jos arba Užsienio valstybės valiuta, Kredito unija už netinkamą Mokėjimo operacijos atlikimą atsako tik tuo atveju, jei Mokėjimo operacija yra netinkamai įvykdyta dėl Kredito unijos kaltės ir neatsako už trečiųjų asmenų padarytas klaidas.

12.11.8.    Kredito unijos ar Kliento atsakomybė netaikoma esant neįprastoms ir nenumatytoms aplinkybėms, kurių asmuo, prašantis atsižvelgti į šias aplinkybes, negalėjo kontroliuoti ir kurių pasekmės būtų neišvengiamos nepaisant visų pastangų jų išvengti, arba kai tai nustato kiti Kredito unijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

12.11.9.    Jeigu Klientui (Mokėtojui) inicijavus Mokėjimo nurodymą Mokėjimo operacija neatliekama ar atliekama netinkamai, Kredito unija, kaip Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėja, visais atvejais Kliento (Mokėtojo) reikalavimu nedelsdama turi imtis priemonių atsekti Mokėjimo operaciją ir pranešti Klientui (Mokėtojui) paieškos rezultatus.

12.11.10.    Klientui (Gavėjui) ar per Klientą (Gavėją) inicijavus Mokėjimo nurodymą, Kredito unija, kaip Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja, Mokėjimo nurodymą nedelsdama perduoda Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui. Kredito unija, kaip Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėja, atsako Klientui (Gavėjui) už tinkamą Mokėjimo nurodymo perdavimą Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjui.

12.11.11.    Jei Mokėjimo operacija, už kurią Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja neatsako pagal 12.11.10 punktą, neatliekama, Klientui (Mokėtojui) atsako Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėja, kuri nedelsdama grąžina Klientui (Mokėtojui) neatliktos Mokėjimo operacijos sumą arba atkuria Mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį.

12.11.12.    Jeigu Klientui (Gavėjui) ar per Klientą (Gavėją) inicijavus Mokėjimo nurodymą Mokėjimo operacija neatliekama arba atliekama netinkamai, Kredito unija, kaip Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja, visais atvejais Kliento (Gavėjo) reikalavimu nedelsdama turi imtis priemonių atsekti Mokėjimo operaciją ir pranešti Klientui (Gavėjui) paieškos rezultatus.

12.11.13.    Kredito unija atlygina Klientui Komisinį atlyginimą ir palūkanas, kurie tenka Klientui dėl mokėjimo operacijos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo dėl Kredito unijos kaltės.

12.11.14.    Kredito unijos prašymu Klientas (Mokėtojas) privalo pateikti duomenis apie Sąlygų 12.12.1.1-12.12.1.2 punktuose nurodytas sąlygas.

12.12.    Gavėjo ar per Gavėją inicijuotų Mokėjimo operacijų sumų grąžinimas

12.12.1.    Klientas (Mokėtojas) iš Kredito unijos turi teisę atgauti visą Gavėjo ar per Gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau atliktos Mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:

12.12.1.1.    autorizuojant Mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli Mokėjimo operacijos suma;

12.12.1.2.    Mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas (Mokėtojas), atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, Sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus susijusias su valiutos keitimu, kai, atliekant Mokėjimo operaciją, buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio Klientas (Mokėtojas) susitarė su Kredito unija. Jeigu Klientas (Mokėtojas), pateikdamas sutikimą atlikti Gavėjo ar per Gavėją inicijuotas Mokėjimo operacijas, nurodo tokių Mokėjimo operacijų limitą (vienos Mokėjimo operacijos ar atliekamų per tam tikrą laikotarpį kelių Mokėjimo operacijų), yra laikoma, kad jis pagrįstai galėjo tikėtis būtent tokios maksimalios šių Mokėjimo operacijų sumos.

Jei Klientas nėra Vartotojas, šio punkto nuostatos netaikomos ir Klientas neturi teisės atgauti pirmiau minėtos mokėjimo operacijos sumos.

12.12.2.    Klientas (Mokėtojas) neturi teisės į Gavėjo ar per Gavėją inicijuotų sumų grąžinimą pagal 12.12.1 punktą, jei Mokėtojas davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją tiesiogiai Kredito unijai ir Kredito unija arba Gavėjas Klientui (Mokėtojui) sutartu būdu pateikė informaciją apie būsimą Mokėjimo operaciją ar sudarė sąlygas su ja susipažinti ne mažiau kaip prieš 4 (keturias) savaites iki numatytos Mokėjimo operacijos atlikimo datos.

12.12.3.    Kredito unija, gavusi Kliento (Mokėtojo) prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti, o jei Klientas yra Vartotojas – ir tokio atsisakymo apskundimo tvarką.

Jei prašymą pateikia Klientas, kuris nėra Vartotojas, Kredito unija, gavusi Kliento prašymą grąžinti Mokėjimo operacijos sumą, per 30 (trisdešimt) darbo dienų grąžina visą sumą arba nurodo priežastis, dėl kurių ji atsisako ją grąžinti. Kredito unija turi teisę grąžinti Mokėjimo operacijos sumą Mokėtojui netirdama Sąlygų 12.12.1.2, 12.12.2 punktuose numatytų sąlygų bei aplinkybių buvimo fakto ir vadovautis tik atitinkamu Mokėtojo prašymu. Jeigu Mokėjimo operacijos suma yra grąžinama Mokėtojui, su tokios Mokėjimo operacijos atlikimu susiję Kredito unijai sumokėti Komisiniai atlyginimai nėra grąžinami.

12.12.4.    Jeigu Sąlygų 12.12.1 punkte nurodytu atveju Gavėjas yra Klientas, toks Klientas, gavęs Kredito unijos prašymą, privalo nedelsdamas pateikti Kredito unijai pastarosios nurodytus dokumentus ir informaciją, susijusius su Sąlygų 12.12.1 punkte numatytomis Mokėjimo operacijomis.

Kredito unijai aukščiau Sąlygų 12.12.1-12.12.3 punktuose nustatytais atvejais ir tvarka grąžinus Mokėtojui Mokėjimo operacijos sumą, tokios Mokėjimo operacijos sumos Gavėjas (Klientas) privalo į jo (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitą pervestą minėtos Mokėjimo operacijos sumą nedelsiant grąžinti Kredito unijai, ir sutinka, kad Kredito unija šių sąlygų 6.8 ir 6.11 punktuose nustatyta tvarka nurašytų tokios Mokėjimo operacijos lėšas iš Kredito unijoje esančių jo (Gavėjo) Mokėjimo sąskaitų.

12.13.    Kitų lėšų grąžinimas

12.13.1.    Klientas, pastebėjęs, kad į jo Mokėjimo sąskaitą buvo pervestos jam nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Kredito unijai. Tokiais atvejais, Klientas, kaip be pagrindo gavęs Mokėjimo operacijos lėšas, neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai pervestomis lėšomis ir privalo tokias lėšas nedelsdamas pervesti į Kredito unijos nurodytą sąskaitą.

12.13.2.    Kredito unija turi teisę dėl savo kaltės klaidingai į Mokėjimo sąskaitą įskaitytas lėšų sumas be Kliento, kaip be pagrindo gavusio Mokėjimo operacijos lėšas, atskiro sutikimo nurašyti jas iš Mokėjimo sąskaitos ir pervesti teisėtam jų gavėjui. Jei Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms lėšoms nurašyti, Klientas be išlygų įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Kredito unijos pareikalavimo dienos grąžinti klaidingai įskaitytas lėšas Kredito unijai.

12.13.3.    Klientas (Mokėtojas) taip pat neturi teisės atgauti Sąlygų 12.12.1 punkte paminėtos Mokėjimo operacijos sumos, jei tokia Mokėjimo operacija vykdoma Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę arba Užsienio valstybės valiuta.

12.13.4.    Vykdant Mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaičiuoti į Mokėjimo sąskaitą įnešamus grynuosius pinigus prieš juos įmokėdamas, o paimdamas iš Mokėjimo sąskaitos grynuosius pinigus – pats perskaičiuoti vos tik juos gavęs, ir nedelsdamas pateikti Kredito unijai bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su grynųjų pinigų kiekiu ir banknotų kokybe.

13. SutarčIų keitimas

13.1.    Sąlygas, Įkainius ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas nustato Kredito unija. Kredito unija turi teisę vienašališkai pakeisti su Klientu sudarytą sutartį, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas ar Įkainius.

13.2.    Apie Sutarties, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ar Įkainių pakeitimą Kredito unija informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Pranešimas apie Sutarties ir (ar) Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, ir (ar) Įkainių pakeitimą sudaromas raštu ar naudojant kitą Patvariąją laikmeną ir perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai. Viešai paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku) Kliento informavimu apie vienašališką sutarties ir (ar) Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) Įkainių pakeitimą.

13.3.    Jeigu Klientas iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Kredito unijai nepraneša, kad su pakeitimais nesutinka, laikoma, kad Klientas su tokiais Sutarties, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ar Įkainių pakeitimais sutinka ir pakeitimai įsigalioja nurodytą įsigaliojimo dieną. Tokiu atveju laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais pakeitimais ir netenka teisės pareikšti Kredito unijai savo nesutikimo ir (ar) pretenzijų dėl tokių pakeitimų turinio.

13.4.    Kredito unija turi teisę vienašališkai keisti Bendrąją sutartį nepriklausomai nuo tokios Bendrosios sutarties sąlygų, t. y. nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teisė yra nustatyta Bendrojoje sutartyje ir (ar) Bendrojoje sutartyje yra numatyta kitokia jos keitimo tvarka.

14. Sąlygų taikymas

14.1.    Jei šių Sąlygų ir po šių Sąlygų ar jų pakeitimo įsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytų Sutarčių dėl Mokėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos Sutarčių nuostatos. Jei šių Sąlygų ir iki šių Sąlygų ar jų pakeitimų įsigaliojimo tarp Kredito unijos ir Kliento sudarytų Sutarčių dėl Mokėjimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos šių Sąlygų nuostatos.

14.2.    Sąlygos yra sudedamoji visų Sutarčių dalis. Sutarčių sudedamoji dalis taip pat yra Įkainiai ir atitinkamos konkrečių Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

15. Sąlygų Išimtys

15.1.    Jei Klientas nėra Vartotojas, Kredito unija ir Klientas susitaria, kad Kredito unija turi teisę netaikyti šių Sąlygų 5.5.3-5.5.5, 9.1, 9.2, 12.7.4., 12.9.4 punktų.

16. Sutarčių galiojimas ir pabaiga

16.1.    Bendroji sutartis galioja neterminuotai, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.

16.2.    Kitos Sutartys dėl Mokėjimo paslaugų teikimo galioja jose nustatytą terminą.

16.3.    Klientas turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį įspėdamas Kredito uniją apie nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)  dienų.

16.4.    Klientas, kuris yra Vartotojas, nutraukdamas Bendrąją sutartį, nemoka jokio Komisinio atlyginimo, išskyrus atvejus, kai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 6 mėnesiai.

16.5.    Kredito unija gali nutraukti neapibrėžtam terminui sudarytą Bendrąją sutartį, pranešdama apie nutraukimą Klientui, kuris yra Vartotojas, ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, o Klientui, kuris nėra Vartotojas, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki Bendrosios sutarties nutraukimo datos, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip.

16.6.    Reguliariai už Mokėjimo paslaugas imamą Komisinį atlyginimą Klientas moka proporcingai iki Bendrosios sutarties nutraukimo dienos. Jei Komisinis atlyginimas buvo sumokėtas iš anksto, jis proporcingai grąžinamas, jei Klientas yra Vartotojas.

16.7.    Bendrosios sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų Kredito unijai, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Mokėjimo operacijos, inicijuotos pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos, baigiamos atlikti vadovaujantis iki Sutarties nutraukimo galiojusiomis Sutarties nuostatomis, išskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas susitaria kitaip.

16.8.    Lietuvos Respublikos įstatymuose, Sutartyje, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatytais atvejais Kredito unija turi teisę nutraukti Bendrąją sutartį nedelsdama ar atsisakyti atlikti Mokėjimo operaciją, nepriklausomai nuo to, ar tokia Kredito unijos teisė yra nustatyta Sutartyje ir (ar) Sutartyje yra numatyta kitokia jos nutraukimo tvarka.

16.9.    Kredito unija, nutraukusi Sutartį, automatiškai perveda Kliento lėšas į Kredito unijos specialią sąskaitą, kurioje laikomos Klientų lėšos patikėjimo pagrindais.

16.10.    Kliento lėšos iš Kredito unijos specialios sąskaitos išmokamos Klientui tik jam atvykus į Kredito uniją ir pateikus rašytinį prašymą.

17. Klientų teisių gynimas

17.1.    Sąlygoms, Įkainiams, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygoms ir Šalių sudarytoms Sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.2.    Klientų prašymus ir (ar) skundus dėl Kredito unijos veiksmų, kuriais Kredito unija galėjo pažeisti įstatymų, Sutarčių, reglamentuojančių Mokėjimo paslaugų teikimą, reikalavimus ir (ar) Kliento teisėtus interesus, nagrinėja Kredito unija. Ginčai sprendžiami derybų keliu.

17.3.    Klientų prašymus (skundus) Kredito unija nagrinėja nemokamai.

17.4.    Klientas, kuris nėra Vartotojas, manydamas, kad dėl Kredito unijos veiksmų patyrė žalą ar Kredito unija pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Kredito uniją ir pagrįsti savo reikalavimą, o Kredito unija ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Kliento kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą.

17.5.    Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į išankstinę ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Vartotojas, manydamas, kad dėl Kredito unijos veiksmų patyrė žalą ar Kredito unija pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Kredito uniją ir pagrįsti savo reikalavimą. Vartotojas privalo kreiptis į Kredito uniją ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią pastarasis sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą. Kredito unija ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Vartotojo kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą. Vartotojo prašymą (skundą) Kredito unija išnagrinėja nemokamai.

17.6.    Kai Kredito unija netenkina Vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienerius metus nuo kreipimosi į Kredito uniją Vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą (www.lb.lt), adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.