El. paslaugų teikimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
  1. Kredito unijos „Ebitum“ (toliau – Unija) Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – paslaugų teikimo internetu elektroninė sistema (toliau – Sistema), leidžianti Unijos nariams fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Klientai), kurie su Unija yra pasirašę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) gauti paslaugas Elektroniniais kanalais.
  2. Sutartis yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
  3. Klientas, pageidaujantis naudotis Sistema, turi susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sudaryti su Unija Sutartį. Klientas turi teisę Sutarties priede nurodyti Kliento įgaliotą asmenį (toliau – Kliento įgaliotas asmuo), kuriam suteikiami Prisijungimo duomenys. Operacijų Sąskaitose limitai taikomi bendrai Klientui ir Kliento įgaliotam asmeniui.
  4. Unijos darbuotojas Kliento prašymu gali paaiškinti Klientui, sudariusiam su Unija Sutartį, kaip naudotis Sistema.
  5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas.
II. Techninės ir programinės įrangos reikalavimai

6. Klientas/Kliento įgaliotas asmuo, pageidaujantis naudotis Sistema, turi naudoti kompiuterį, kuriame įdiegta interneto naršyklė, kompiuteris yra prijungtas prie interneto tinklo. Palaikomų interneto naršyklių sąrašas pateikiamas interneto svetainėje adresu www.lku.lt.

7. Iš vienos darbo vietos vienu metu prie Sistemos jungtis gali tik vienas asmuo (jei yra Klientas ir Kliento įgaliotas asmuo). Prieš jungiantis kitam asmeniui, anksčiau prisijungęs asmuo turi atsijungti iš Sistemos.

8. Unija neatsako, jei Klientas negalėjo naudotis Elektroniniais kanalais dėl gedimų telekomunikacijų tinkluose.

III. Naudojimasis sistema ir mokėjimų nurodymų vykdymas

9. Klientas/Kliento įgaliotas asmuo gali naudotis Sistema visą parą, prisijungus interneto svetainėje adresu https://www.i-unija.lt arba http://www.lku.lt paspaudus nuorodą „i-Unija“.

10. Unija gautą Kliento/Kliento įgalioto asmens mokėjimo nurodymą į savo bankinę sistemą vykdo Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. Jei Klientas/Kliento įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymą pateikia ne Unijos darbo laiku, mokėjimo nurodymo pateikimo Unijai diena laikoma ne vėliau kaip kita Unijos darbo diena. Unija turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Elektroniniais kanalais dėl svarbių priežasčių (techninės profilaktikos, programinės įrangos atnaujinimo/keitimo ir pan.).

11. Mokėjimo nurodymai Sistemoje vykdomi tik nacionaline valiuta.

12. Naudojantis Sistema, galima atlikti šias Operacijas:
12.1. sužinoti savo Sąskaitų likučius;
12.2. gauti savo Sąskaitų išrašus už paskutinius 12 (dvylika) mėnesių;
12.3. sužinoti paskutinių 12 (dvylikos) mėnesių Sistema atliktų Operacijų sąrašą;
12.4. pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus;
12.5. peržiūrėti ir atšaukti duotus sutikimus mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams, informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjams ar lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams;
12.6. užregistruoti mokėjimo kortelę Saugiems pirkimams;
12.7. atlikti kitas Operacijas, kurias yra galimybė atlikti naudojantis Sistema.
 

13. Klientas/Kliento įgaliotas asmuo privalo nedubliuoti mokėjimo nurodymų Sistemos pagalba pateiktų Unijai kitais būdais. Sistemoje pateiktą Mokėjimo nurodymą Klientas gali atšaukti elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija arba atvykęs į Uniją, jei Mokėjimo nurodymas nėra išsiųstas į kitą kredito įstaigą.

14. Klientas/Kliento įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymus Sistemoje atlieka užpildydamas Unijos nustatytą formą ir šį faktą patvirtina Kliento pasirinkta identifikavimo priemone.

15. Kliento/Kliento įgalioto asmens mokėjimo nurodymai atlikti Sistemoje ir patvirtinti Kliento pasirinkta identifikavimo priemone turi juridinę galią, analogišką raštu sudarytiems mokėjimo nurodymams.

16. Unija saugo Sistemoje informaciją apie Kliento Sąskaitų lėšų apyvartą 12 (dvylika) mėnesių nuo Operacijos atlikimo dienos.

17. Klientas gali pateikti raštiškus skundus Unijai dėl atliktos Operacijos ar nuostolių atlyginimo.

18. Klientas turi teisę atgauti visą gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:
18.1. autorizuojant mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma;
18.2. mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas, atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, bendrosios sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai vykdant mokėjimo operaciją buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio mokėtojas susitarė su savo mokėjimo paslaugų teikėju šio įstatymo.

19.  Unija nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba buvo informuota apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui turi grąžinti neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Unija turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai. Unija taip pat turi užtikrinti, kad Klientas/Kliento įgaliotas asmuo nepatirtų nuostolių dėl Unijai arba iš jos gautinų palūkanų.

IV. Kliento / Kliento įgalioto asmens autentiškumo patvirtinimo procedūra

20. Siekiant užtikrinti saugų Kliento/Kliento įgalioto asmens operacijų atlikimą ir Kliento/Kliento įgalioto asmens autentiškumo patikrinimą, Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui Unija suteikia Naudotojo kodą Sistemoje ir pirminį slaptažodį, kurį pirmą kartą sėkmingai prisijungus Sistemoje Klientas/Kliento įgaliotas asmuo privalo pasikeisti (Kliento/Kliento įgalioto asmens prisijungimo duomenys);

21. Kliento/Kliento įgalioto asmens autentiškumas laikomas patvirtintu, jei Klientas/Kliento įgaliotas asmuo teisingai panaudojo prisijungimo duomenis ir Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirinktą identifikavimo priemonę.

22. Unija pripažįsta ir laiko Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirašytais bei patvirtintais Sistema gautus mokėjimo nurodymus apie Kliento sąskaitose esančių lėšų panaudojimą, jei autentiškumas buvo patvirtintas Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirinkta identifikavimo priemone.

23. Klientas, sudaręs Sutartį ir naudodamasis Sistema, turi teisę:
23.1 sukurti mokėjimo nurodymus, įvesti duomenis, juos patvirtinti ir siųsti Unijai;
23.2. ištrinti sukurtus, užpildytus ir patvirtintus dokumentus;
23.3 peržiūrėti Sistemoje atliktas Operacijas ir atsispausdinti jų išrašus;
23.4. peržiūrėti ir atšaukti duotus sutikimus mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams, informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjams ar lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams; atlikti kitus veiksmus, kuriuos Sistemoje yra galimybė atlikti;
23.5.Klientas pasirašęs su Unija Sutarties priedą turi teisę suteikti teisę kitam asmeniui, t.y. Kliento įgaliotam asmeniui atlikti visas ar dalį šių Taisyklių 23 punkte nurodytų Operacijų.

24. Unija turi teisę įvesti naujas paslaugas, teikiamas Elektroniniais kanalais arba panaikinti esančias, prieš tai informavusi Klientą arba paskelbusi internetinėje svetainėje www.lku.lt.

V. Unijos išduotos ir/ar kliento/kliento įgalioto asmens pasirinktos identifikavimo priemonės konfidencialumas ir blokavimas

25. Klientas privalo užtikrinti, kad paslaugomis, teikiamomis Sistema, Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirinkta identifikavimo priemone naudotųsi tik pats Klientas ir įgaliojimus turintys Kliento pasirinkti  asmenys, laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Kliento juridinio asmens vidaus norminių aktų, reglamentuojančių atsiskaitymą ir disponavimą lėšomis.

26. Siekiant užtikrinti saugumą ir tai, kad Operacijų Sąskaitoje negalėtų atlikti Kliento neįgalioti asmenys, Kliento turimos identifikavimo priemonės ir Kliento prisijungimo duomenys turi būti žinomos tik Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui, kuris (-ie) privalo rūpestingai jas saugoti ir laikyti paslaptyje, imtis visų priemonių, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės jais pasinaudoti ar sužinoti. Klientas/Kliento įgaliotas asmuo jokiais atvejais neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims konkrečių identifikavimo kodų, slaptažodžių. Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirinktos identifikavimo priemonės naudojimo tvarką reglamentuoja minėtą identifikavimo priemonę išdavusi trečioji šalis.

27. Iškilus grėsmei, kad Kliento prisijungimo duomenys bei Kliento pasirinktos priemonės duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims arba jeigu jos prarandamos, pametamos, taip pat Klientui praradus mobilųjį telefoną, SIM kortelę, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Uniją.

28.Unija nedelsiant blokuoja Kliento/Kliento įgalioto asmens naudojimąsi Sistema, jei:
28.1. Klientas to pareikalauja (praradus Kliento prisijungimo duomenis, iškilus grėsmei, kad apie Kliento prisijungimo duomenis gali sužinoti arba sužinojo tretieji asmenys, atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Klientas/Kliento įgaliotas asmuo negali naudotis Sistema);
28.2. Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui Sistemoje 3 (tris) kartus neteisingai panaudojus Unijos išduotą identifikavimo priemonę ir (ar) pagrįstai kylant įtarimams, kad mokėjimo nurodymus Kliento/Kliento įgalioto asmens vardu gali pateikti (pateikia) tretieji asmenys.

29. Kliento prašymai blokuoti naudojimąsi Sistema pateikiami Unijai. Prašymai blokuoti Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirinktą identifikavimo priemonę pateikiami minėtą priemonę išdavusiam trečiajam asmeniui. Prašymą pakeisti Kliento prisijungimo duomenis Klientas turi pateikti raštu, atvykęs į Uniją.

30. Mobiliojo telefono numerį, kuriuo Klientas identifikuojamas naudojimosi Elektroniniais kanalais metu, Unijai nurodo Klientas, atvykęs į Uniją, naudodamasis Elektroniniais kanalais arba pateikdamas informaciją kitu, Unijai priimtinu būdu. Klientas privalo informuoti Uniją apie nurodyto mobiliojo telefono numerio blokavimą, mobiliojo telefono numerio pasikeitimą.

VI. Limitų nustatymas ir ketimas

31. Kliento pageidavimu galima nustatyti/keisti vienos Operacijos ir (ar) visos dienos Operacijų limitus, jei Kliento/Kliento įgalioto asmens pasirinktai identifikavimo priemonei nėra taikomi Unijos valdybos patvirtinti nekeičiami Operacijos ir (ar) visos dienos Operacijų limitai arba Kliento prašomi limitai neviršija Unijos valdybos nustatytų maksimalių Operacijų limitų. Norėdamas pakeisti Operacijų limitus, Klientas turi pateikti prašymą Unijai.

32. Vienos Operacijos limitas – didžiausia pinigų suma, kurios neviršydamas Klientas/Kliento įgaliotas asmuo gali atlikti vieną Operaciją.

33. Vienos dienos Operacijų limitas – didžiausia pinigų suma, kurios neviršydamas Klientas/Kliento įgaliotas asmuo gali atlikti operacijas per vieną parą nuo 00.00 val. iki 24.00 val.

34. Limitai taikomi tik Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui, pervedančiam pinigus iš savo Sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas. Limitai netaikomi, jei Klientas perveda pinigus iš vienos savo Sąskaitos į kitą.

VII. Įkainiai ir mokesčiai

35. Naudojimosi Sistema mokesčius nustato Unijos valdyba.

36. Unija turi teisę vienašališkai keisti įkainius ir (ar) mokesčius prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įspėjusi Klientą. Pranešimas apie siūlomus operacijų įkainių ir mokesčių pasikeitimus išsiųstas Klientui internetinės bankininkystės sistemą „i-Unija“ yra laikomas tinkamu Kliento informavimu, atitinkančiu LR mokėjimų įstatymo reikalavimus. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka.

VIII. Baigiamosios nuostatos

37. Informacija apie naudojimąsi Sistema teikiama Unijoje jos darbo laiku.

38. Unija turi teisę keisti šias Taisykles valdybos sprendimu ir tik iš anksto apie tai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų patvariąja laikmena informavusi Klientą. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.