El. paslaugų teikimo taisyklės

Kredito unijos „Ebitum“ elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės

Šios elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės įsigalios nuo 2024 m. sausio 3d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kredito unijos „Ebitum“ (toliau – Unija) Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – paslaugų teikimo internetu elektroninėmis sistemomis „i-Unija“, Mobiliąja programėle (toliau – Sistemos), leidžiančias Unijos nariams fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Klientai), kurie su Unija yra pasirašę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) gauti paslaugas Elektroniniais kanalais.
2. Klientas, pageidaujantis naudotis Sistemomis, turi susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sudaryti su Unija Sutartį. Klientas turi teisę Sutarties priede nurodyti Kliento įgaliotą asmenį (toliau – Kliento įgaliotas asmuo), kuriam suteikiami Prisijungimo duomenys. Operacijų Sąskaitose limitai taikomi bendrai Klientui ir Kliento įgaliotam asmeniui.
3. Unijos darbuotojas Kliento prašymu gali paaiškinti Klientui, sudariusiam su Unija Sutartį, kaip naudotis Sistemomis.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas.

II. TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

6. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo, pageidaujantis naudotis „i-Unija“ Sistema, turi naudoti kompiuterį, kuriame įdiegta interneto naršyklė, kompiuteris yra prijungtas prie interneto tinklo. Palaikomų interneto naršyklių sąrašas pateikiamas interneto svetainėje adresu www.lku.lt.

7. Iš vienos darbo vietos vienu metu prie „i-Unija“ Sistemos jungtis gali tik vienas asmuo (jei yra Klientas ir Kliento įgaliotas asmuo). Prieš jungiantis kitam asmeniui, anksčiau prisijungęs asmuo turi atsijungti iš „i-Unija“ Sistemos.

8. Mobilioji programėlė Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui pasiekiama atsisiuntus ją į savo išmanųjį įrenginį iš mobiliųjų programėlių parduotuvių „App Store“, „Google Play“ ir suvedus Personalizuotus saugumo duomenis. Palaikomos mobilių įrenginių operacinių sistemų versijos pateikiamos internetu svetainėje adresu www.lku.lt.

9. Unija neatsako, jei Klientas negalėjo naudotis Elektroniniais kanalais dėl gedimų telekomunikacijų tinkluose.

III. NAUDOJIMASIS SISTEMA IR MOKĖJIMŲ NURODYMŲ VYKDYMAS

10. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali naudotis Sistemomis visą parą, prisijungus prie „i-Unija“ interneto svetainėje adresu https://www.i-unija.lt arba http://www.lku.lt paspaudus nuorodą „I-Unija“, o prie mobiliosios programėlės – savo išmaniajame įrenginyje.

11. Unija gautą Kliento / Kliento įgalioto asmens mokėjimo nurodymą į savo bankinę sistemą vykdo Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. Jei Klientas / Kliento įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymą pateikia ne Unijos darbo laiku, mokėjimo nurodymo pateikimo Unijai diena laikoma ne vėliau kaip kita Unijos darbo diena. Unija turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Elektroniniais kanalais dėl svarbių priežasčių (techninės profilaktikos, programinės įrangos atnaujinimo/keitimo ir pan.).

12. Mokėjimo nurodymai Sistemose vykdomi tik nacionaline valiuta.

13. Naudojantis „i-Unija“ Sistema, galima atlikti šias Operacijas:
13.1. sužinoti savo Sąskaitų likučius;
13.2. gauti savo Sąskaitų išrašus ;
13.3. gauti Sistema atliktų Operacijų sąrašą;
13.4. pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;
13.5. sumokėti mokesčius komunalinių paslaugų teikėjams;
13.6. įkelti suformuotas mokėjimo nurodymų bylas, pagal kurias yra suformuojama tiek mokėjimo nurodymų, kiek yra byloje;
13.7. padėti indėlį ir sudaryti ar nutraukti indėlio sutartį, jeigu Unija sudaro tokią galimybę;
13.8. peržiūrėti savo turimų kreditų mokėjimo grafikus, kredito dengimo istoriją ir pagrindines kredito sąlygas;
13.9. padengti savo turimas kredito linijos sąskaitas arba išmokėti iš savo turimų kredito linijos sąskaitų;
13.10. sužinoti informaciją apie savo sumokėtus komisinius atlyginimus Unijai;
13.11. parašyti žinutę Unijai;
13.12. atnaujinti asmens bei kontaktinius duomenis;
13.13. peržiūrėti ir atšaukti duotus sutikimus mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams, informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjams ar lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams;
13.14. užregistruoti mokėjimo kortelę Saugiems pirkimams;
13.15. pateikti bet kokio tipo dokumentą Unijai;
13.16. atlikti kitas Operacijas, kurias yra galimybė atlikti naudojantis „i-Unija“ Sistema.

Naudojantis Mobiliąja programėle Klientui/ Kliento įgaliotam asmeniui suteikiama teisė atlikti šias Operacijas:
14.1. sužinoti savo mokėjimo sąskaitų disponuojamus likučius;
14.2. pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;
14.3. gauti savo mokėjimo sąskaitų išrašus už ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį;
14.4. peržiūrėti savo turimų aktyvių mokėjimo kortelių sąrašą;
14.5. peržiūrėti savo turimų aktyvių kreditų sąrašą;
14.6. peržiūrėti savo turimų aktyvių indėlių sąrašą;
14.7. parašyti žinutę Unijai;
14.8. peržiūrėti savo paskutinių mokėjimų sąrašą (ne senesnių nei 90 dienų laikotarpio);
14.9. blokuoti mokėjimo kortelę, susisiekiant su mokėjimo kortelių apdorojimo centru.

Klientas / Kliento įgaliotas asmuo privalo nedubliuoti mokėjimo nurodymų Sistemos pagalba pateiktų Unijai kitais būdais. Sistemoje pateiktą Mokėjimo nurodymą Klientas gali atšaukti elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija arba atvykęs į Uniją, jei Mokėjimo nurodymas nėra išsiųstas į kitą kredito įstaigą.

Klientas / Kliento įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymus Sistemoje atlieka užpildydamas Unijos nustatytą formą ir šį faktą patvirtina Kliento pasirinkta identifikavimo priemone.

Kliento / Kliento įgalioto asmens mokėjimo nurodymai atlikti Sistemoje ir patvirtinti Kliento pasirinkta identifikavimo priemone turi juridinę galią, analogišką raštu sudarytiems mokėjimo nurodymams.

Unija saugo Sistemoje informaciją apie Kliento Sąskaitų lėšų apyvartą 12 (dvylika) mėnesių nuo Operacijos atlikimo dienos.

Klientas gali pateikti raštiškus skundus Unijai dėl atliktos Operacijos ar nuostolių atlyginimo.

Klientas turi teisę atgauti visą gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:
21.1. autorizuojant mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma;
21.2. mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas, atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, bendrosios sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai vykdant mokėjimo operaciją buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio mokėtojas susitarė su savo mokėjimo paslaugų teikėju šio įstatymo.

Unija nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba buvo informuota apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui turi grąžinti neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Unija turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai. Unija taip pat turi užtikrinti, kad Klientas / Kliento įgaliotas asmuo nepatirtų nuostolių dėl Unijai arba iš jos gautinų palūkanų.

IV. KLIENTO / KLIENTO ĮGALIOTO ASMENS AUTENTIŠKUMO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA

Siekiant užtikrinti saugų Kliento / Kliento įgalioto asmens operacijų atlikimą ir Kliento / Kliento įgalioto asmens autentiškumo patikrinimą, Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui Unija suteikia Naudotojo kodą Sistemoje ir pirminį slaptažodį. Pirminis slaptažodis reikalaujamas arba nereikalaujamas suvesti autentifikuojantis priklausomai nuo to, kuri Kliento pasirinkta identifikavimo priemonė yra naudojama. Tuo atveju jei Kliento pasirinkta identifikavimo priemonė reikalauja papildomai suvesti slaptažodį, jį pirmą kartą sėkmingai prisijungus „i-Unija“ Sistemoje šiuo būdu, Klientas / Kliento įgaliotas asmuo privalo pasikeisti (Kliento / Kliento įgalioto asmens prisijungimo duomenys);

Kliento/Kliento įgalioto asmens autentiškumas laikomas patvirtintu, jei Klientas/Kliento įgaliotas asmuo teisingai panaudojo reikalingus suvesti prisijungimo duomenis (priklausomai nuo Kliento pasirinktos identifikavimo priemonės) ir Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktą identifikavimo priemonę.

Unija pripažįsta ir laiko Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirašytais bei patvirtintais Sistema gautus mokėjimo nurodymus apie Kliento sąskaitose esančių lėšų panaudojimą, jei autentiškumas buvo patvirtintas Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinkta identifikavimo priemone.

Unija turi teisę įvesti naujas paslaugas, teikiamas Elektroniniais kanalais arba panaikinti esančias, prieš tai informavusi Klientą arba paskelbusi internetinėje svetainėje www.lku.lt.

V. UNIJOS IŠDUOTOS IR / AR KLIENTO/KLIENTO ĮGALIOTO ASMENS PASIRINKTOS IDENTIFIKAVIMO PRIEMONĖS KONFIDENCIALUMAS IR BLOKAVIMAS

26. Klientas privalo užtikrinti, kad paslaugomis, teikiamomis Sistema, Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinkta identifikavimo priemone naudotųsi tik pats Klientas ir įgaliojimus turintys Kliento pasirinkti asmenys, laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Kliento juridinio asmens vidaus norminių aktų, reglamentuojančių atsiskaitymą ir disponavimą lėšomis.

27. Siekiant užtikrinti saugumą ir tai, kad Operacijų Sąskaitoje negalėtų atlikti Kliento neįgalioti asmenys, Kliento turimos identifikavimo priemonės ir Kliento prisijungimo duomenys turi būti žinomos tik Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui, kuris (-ie) privalo rūpestingai jas saugoti ir laikyti paslaptyje, imtis visų priemonių, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės jais pasinaudoti ar sužinoti. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo jokiais atvejais neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims konkrečių identifikavimo kodų, slaptažodžių. Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktos identifikavimo priemonės naudojimo tvarką reglamentuoja minėtą identifikavimo priemonę išdavusi trečioji šalis.

28. Iškilus grėsmei, kad Kliento prisijungimo duomenys bei Kliento pasirinktos priemonės duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims arba jeigu jos prarandamos, pametamos, taip pat Klientui praradus mobilųjį telefoną, SIM kortelę, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Uniją.

29. Unija nedelsiant blokuoja Kliento / Kliento įgalioto asmens naudojimąsi Sistema, jei:
29.1. Klientas to pareikalauja (praradus Kliento prisijungimo duomenis, iškilus grėsmei, kad apie Kliento prisijungimo duomenis gali sužinoti arba sužinojo tretieji asmenys, atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Klientas / Kliento įgaliotas asmuo negali naudotis Sistema);
29.2. Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui Sistemoje 3 (tris) kartus neteisingai panaudojus Unijos išduotą identifikavimo priemonę ir (ar) pagrįstai kylant įtarimams, kad mokėjimo nurodymus Kliento / Kliento įgalioto asmens vardu gali pateikti (pateikia) tretieji asmenys.

30. Kliento prašymai blokuoti naudojimąsi Sistema pateikiami Unijai. Prašymai blokuoti Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktą identifikavimo priemonę pateikiami minėtą priemonę išdavusiam trečiajam asmeniui. Prašymą pakeisti Kliento prisijungimo duomenis Klientas turi pateikti raštu.

31. Mobiliojo telefono numerį, kuriuo Klientas identifikuojamas naudojimosi Elektroniniais kanalais metu, Unijai nurodo Klientas, atvykęs į Uniją, naudodamasis Elektroniniais kanalais arba pateikdamas informaciją kitu, Unijai priimtinu būdu. Klientas privalo informuoti Uniją apie nurodyto mobiliojo telefono numerio blokavimą, mobiliojo telefono numerio pasikeitimą.

VI. LIMITŲ IR OPERACIJŲ TVIRTINIMO TEISIŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS

32. Kliento pageidavimu galima nustatyti/keisti vienos Operacijos ir (ar) visos dienos Operacijų limitus, jei Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktai identifikavimo priemonei nėra taikomi Unijos valdybos patvirtinti nekeičiami Operacijos ir (ar) visos dienos Operacijų limitai arba Kliento prašomi limitai neviršija Unijos valdybos nustatytų maksimalių Operacijų limitų. Norėdamas pakeisti Operacijų limitus, Klientas turi pateikti prašymą Unijai.

33. Vienos Operacijos limitas – didžiausia pinigų suma, kurios neviršydamas Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali atlikti vieną Operaciją.

34. Vienos dienos Operacijų limitas – didžiausia pinigų suma, kurios neviršydamas Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali atlikti operacijas per vieną parą nuo 00.00 val. iki 24.00 val.

35. Limitai taikomi tik Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui, pervedančiam pinigus iš savo Sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas. Limitai netaikomi, jei Klientas perveda pinigus iš vienos savo Sąskaitos į kitą.

36. Kliento pageidavimu galima nustatyti / keisti Operacijų tvirtinimo teises kliento turimų atsiskaitomųjų, mokėjimo kortelių ir / arba kredito linijų sąskaitų Operacijoms. Klientas pageidaujantis nustatyti / pakeisti Operacijų tvirtinimo teises pateikia nustatytos formos prašymą Unijai.

VII. ĮKAINIAI IR MOKESČIAI

37. Unija turi teisę vienašališkai keisti įkainius ir (ar) mokesčius prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įspėjusi Klientą. Pranešimas apie siūlomus operacijų įkainių ir mokesčių pasikeitimus išsiųstas Klientui internetinės bankininkystės sistemą „i-Unija“ yra laikomas tinkamu Kliento informavimu, atitinkančiu LR mokėjimų įstatymo reikalavimus. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Informacija apie naudojimąsi Sistema teikiama Unijoje jos darbo laiku.

39. Unija turi teisę keisti šias Taisykles valdybos sprendimu ir tik iš anksto apie tai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų patvariąja laikmena informavusi Klientą. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.

I. Bendrosios nuostatos
 1. Kredito unijos „Ebitum“ (toliau – Unija) Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (toliau –
  Taisyklės) – paslaugų teikimo internetu elektroninėmis sistemomis „i-Unija“, Mobiliąja programėle
  (toliau – Sistemos), leidžiančias Unijos nariams fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Klientai),
  kurie su Unija yra pasirašę Elektroninių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) gauti paslaugas
  Elektroniniais kanalais.
 2. Sutartis yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
 3. Klientas, pageidaujantis naudotis Sistemomis, turi susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sudaryti su Unija
  Sutartį. Klientas turi teisę Sutarties priede nurodyti Kliento įgaliotą asmenį (toliau – Kliento įgaliotas
  asmuo), kuriam suteikiami Prisijungimo duomenys. Operacijų Sąskaitose limitai taikomi bendrai
  Klientui ir Kliento įgaliotam asmeniui.
 4. Unijos darbuotojas Kliento prašymu gali paaiškinti Klientui, sudariusiam su Unija Sutartį, kaip naudotis
  Sistemomis.
 5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas.
 6. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo, pageidaujantis naudotis „i-Unija“ Sistema, turi naudoti kompiuterį,
  kuriame įdiegta interneto naršyklė, kompiuteris yra prijungtas prie interneto tinklo. Palaikomų interneto
  naršyklių sąrašas pateikiamas interneto svetainėje adresu www.lku.lt.
 7. Iš vienos darbo vietos vienu metu prie „i-Unija“ Sistemos jungtis gali tik vienas asmuo (jei yra Klientas ir
  Kliento įgaliotas asmuo). Prieš jungiantis kitam asmeniui, anksčiau prisijungęs asmuo turi atsijungti iš
  „i-Unija“ Sistemos.
 8. Mobilioji programėlė Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui pasiekiama atsisiuntus ją į savo išmanųjį
  įrenginį iš mobiliųjų programėlių parduotuvių „App Store“, „Google Play“ ir suvedus Personalizuotus
  saugumo duomenis. Palaikomos mobilių įrenginių operacinių sistemų versijos pateikiamos internetu
  svetainėje adresu www.lku.lt.
 9. Unija neatsako, jei Klientas negalėjo naudotis Elektroniniais kanalais dėl gedimų telekomunikacijų
  tinkluose.

II. Techninės ir programinės įrangos reikalavimai
 1. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo, pageidaujantis naudotis „i-Unija“ Sistema, turi naudoti kompiuterį, kuriame įdiegta interneto naršyklė, kompiuteris yra prijungtas prie interneto tinklo. Palaikomų interneto naršyklių sąrašas pateikiamas interneto svetainėje adresu www.lku.lt.
 2. Iš vienos darbo vietos vienu metu prie „i-Unija“ Sistemos jungtis gali tik vienas asmuo (jei yra Klientas ir Kliento įgaliotas asmuo). Prieš jungiantis kitam asmeniui, anksčiau prisijungęs asmuo turi atsijungti iš „i-Unija“ Sistemos.
 3. Mobilioji programėlė Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui pasiekiama atsisiuntus ją į savo išmanųjį įrenginį iš mobiliųjų programėlių parduotuvių „App Store“, „Google Play“ ir suvedus Personalizuotus saugumo duomenis. Palaikomos mobilių įrenginių operacinių sistemų versijos pateikiamos internetu svetainėje adresu www.lku.lt.
 4. Unija neatsako, jei Klientas negalėjo naudotis Elektroniniais kanalais dėl gedimų telekomunikacijų tinkluose.
III. Naudojimasis sistema ir mokėjimų nurodymų vykdymas
 1. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali naudotis Sistemomis visą parą, prisijungus prie „i-Unija“ interneto svetainėje adresu https://www.i-unija.lt arba http://www.lku.lt paspaudus nuorodą „I-Unija“, o prie mobiliosios programėlės – savo išmaniajame įrenginyje.
 2. Unija gautą Kliento / Kliento įgalioto asmens mokėjimo nurodymą į savo bankinę sistemą vykdo Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatytais terminais ir tvarka. Jei Klientas / Kliento įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymą pateikia ne Unijos darbo laiku, mokėjimo nurodymo pateikimo Unijai diena laikoma ne vėliau kaip kita Unijos darbo diena. Unija turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Elektroniniais kanalais dėl svarbių priežasčių (techninės profilaktikos, programinės įrangos atnaujinimo/keitimo ir pan.).
 3. Mokėjimo nurodymai Sistemose vykdomi tik nacionaline valiuta.
 4. Naudojantis „i-Unija“ Sistema, galima atlikti šias Operacijas:
  13.1. sužinoti savo Sąskaitų likučius;
  13.2. gauti savo Sąskaitų išrašus ;
  13.3. gauti Sistema atliktų Operacijų sąrašą;
  13.4. pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;
  13.5. sumokėti mokesčius komunalinių paslaugų teikėjams;
  13.6. įkelti suformuotas mokėjimo nurodymų bylas, pagal kurias yra suformuojama tiek mokėjimo nurodymų, kiek yra byloje;
  13.7. padėti indėlį ir sudaryti ar nutraukti indėlio sutartį, jeigu Unija sudaro tokią galimybę;
  13.8. peržiūrėti savo turimų kreditų mokėjimo grafikus, kredito dengimo istoriją ir pagrindines kredito sąlygas;
  13.9. padengti savo turimas kredito linijos sąskaitas arba išmokėti iš savo turimų kredito linijos sąskaitų;
  13.10. sužinoti informaciją apie savo sumokėtus komisinius atlyginimus Unijai;
  13.11. parašyti žinutę Unijai;
  13.12. atnaujinti asmens bei kontaktinius duomenis;
  13.13. peržiūrėti ir atšaukti duotus sutikimus mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjams, informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjams ar lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugų teikėjams;
  13.14. užregistruoti mokėjimo kortelę Saugiems pirkimams;
  13.15. pateikti bet kokio tipo dokumentą Unijai;
  13.16. atlikti kitas Operacijas, kurias yra galimybė atlikti naudojantis „i-Unija“ Sistema.
 5. Naudojantis Mobiliąja programėle Klientui/ Kliento įgaliotam asmeniui suteikiama teisė atlikti šias Operacijas:
  14.1. sužinoti savo mokėjimo sąskaitų disponuojamus likučius;
  14.2. pervesti pinigus pagal mokėjimo nurodymus gavėjui į kitą kredito įstaigą, kuri veikia Lietuvoje ar kitoje SEPA erdvei priklausančioje valstybėje;
  14.3. gauti savo mokėjimo sąskaitų išrašus už ne ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį;
  14.4. peržiūrėti savo turimų aktyvių mokėjimo kortelių sąrašą;
  14.5. peržiūrėti savo turimų aktyvių kreditų sąrašą;
  14.6. peržiūrėti savo turimų aktyvių indėlių sąrašą;
  14.7. parašyti žinutę Unijai;
  14.8. peržiūrėti savo paskutinių mokėjimų sąrašą (ne senesnių nei 90 dienų laikotarpio);
  14.9. blokuoti mokėjimo kortelę, susisiekiant su mokėjimo kortelių apdorojimo centru.
 6. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo privalo nedubliuoti mokėjimo nurodymų Sistemos pagalba pateiktų Unijai kitais būdais. Sistemoje pateiktą Mokėjimo nurodymą Klientas gali atšaukti elektroninės bankininkystės sistemoje i-Unija arba atvykęs į Uniją, jei Mokėjimo nurodymas nėra išsiųstas į kitą kredito įstaigą.
 7. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo mokėjimo nurodymus Sistemoje atlieka užpildydamas Unijos nustatytą formą ir šį faktą patvirtina Kliento pasirinkta identifikavimo priemone.
 8. Kliento / Kliento įgalioto asmens mokėjimo nurodymai atlikti Sistemoje ir patvirtinti Kliento pasirinkta identifikavimo priemone turi juridinę galią, analogišką raštu sudarytiems mokėjimo nurodymams.
 9. Unija saugo Sistemoje informaciją apie Kliento Sąskaitų lėšų apyvartą 12 (dvylika) mėnesių nuo Operacijos atlikimo dienos.
 10. Klientas gali pateikti raštiškus skundus Unijai dėl atliktos Operacijos ar nuostolių atlyginimo.
 11. Klientas turi teisę atgauti visą gavėjo ar per gavėją inicijuotos autorizuotos ir jau įvykdytos mokėjimo operacijos sumą, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:
  21.1. autorizuojant mokėjimo operaciją nebuvo nurodyta tiksli mokėjimo operacijos suma;
  21.2. mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai galėjo tikėtis Klientas, atsižvelgdamas į savo ankstesnes išlaidas, bendrosios sutarties sąlygas ir kitas aplinkybes, išskyrus aplinkybes, susijusias su valiutos keitimu, kai vykdant mokėjimo operaciją buvo taikomas valiutos keitimo kursas, dėl kurio mokėtojas susitarė su savo mokėjimo paslaugų teikėju šio įstatymo.
 12. Unija nedelsdama, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba buvo informuota apie neautorizuotą mokėjimo operaciją, Klientui/Kliento įgaliotam asmeniui turi grąžinti neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Unija turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai. Unija taip pat turi užtikrinti, kad Klientas / Kliento įgaliotas asmuo nepatirtų nuostolių dėl Unijai arba iš jos gautinų palūkanų.
IV. Kliento / Kliento įgalioto asmens autentiškumo patvirtinimo procedūra
 1. Siekiant užtikrinti saugų Kliento / Kliento įgalioto asmens operacijų atlikimą ir Kliento / Kliento įgalioto asmens autentiškumo patikrinimą, Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui Unija suteikia Naudotojo kodą Sistemoje ir pirminį slaptažodį, kurį pirmą kartą sėkmingai prisijungus „i-Unija“ Sistemoje Klientas / Kliento įgaliotas asmuo privalo pasikeisti (Kliento / Kliento įgalioto asmens prisijungimo duomenys);
 2. Kliento/Kliento įgalioto asmens autentiškumas laikomas patvirtintu, jei Klientas/Kliento įgaliotas asmuo teisingai panaudojo prisijungimo duomenis ir Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktą identifikavimo priemonę.
 3. Unija pripažįsta ir laiko Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirašytais bei patvirtintais Sistema gautus mokėjimo nurodymus apie Kliento sąskaitose esančių lėšų panaudojimą, jei autentiškumas buvo patvirtintas Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinkta identifikavimo priemone.
 4. Unija turi teisę įvesti naujas paslaugas, teikiamas Elektroniniais kanalais arba panaikinti esančias, prieš tai informavusi Klientą arba paskelbusi internetinėje svetainėje www.lku.lt.
V. Unijos išduotos ir/ar kliento/kliento įgalioto asmens pasirinktos identifikavimo priemonės konfidencialumas ir blokavimas
 1. Klientas privalo užtikrinti, kad paslaugomis, teikiamomis Sistema, Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinkta identifikavimo priemone naudotųsi tik pats Klientas ir įgaliojimus turintys Kliento pasirinkti asmenys, laikydamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Kliento juridinio asmens vidaus norminių aktų, reglamentuojančių atsiskaitymą ir disponavimą lėšomis.
 2. Siekiant užtikrinti saugumą ir tai, kad Operacijų Sąskaitoje negalėtų atlikti Kliento neįgalioti asmenys, Kliento turimos identifikavimo priemonės ir Kliento prisijungimo duomenys turi būti žinomos tik Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui, kuris (-ie) privalo rūpestingai jas saugoti ir laikyti paslaptyje, imtis visų priemonių, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės jais pasinaudoti ar sužinoti. Klientas / Kliento įgaliotas asmuo jokiais atvejais neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims konkrečių identifikavimo kodų, slaptažodžių. Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktos identifikavimo priemonės naudojimo tvarką reglamentuoja minėtą identifikavimo priemonę išdavusi trečioji šalis.
 3. Iškilus grėsmei, kad Kliento prisijungimo duomenys bei Kliento pasirinktos priemonės duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims arba jeigu jos prarandamos, pametamos, taip pat Klientui praradus mobilųjį telefoną, SIM kortelę, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Uniją.
 4. Unija nedelsiant blokuoja Kliento / Kliento įgalioto asmens naudojimąsi Sistema, jei:
  29.1. Klientas to pareikalauja (praradus Kliento prisijungimo duomenis, iškilus grėsmei, kad apie Kliento prisijungimo duomenis gali sužinoti arba sužinojo tretieji asmenys, atsiradus kitoms priežastims, dėl kurių Klientas / Kliento įgaliotas asmuo negali naudotis Sistema);
  29.2. Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui Sistemoje 3 (tris) kartus neteisingai panaudojus Unijos išduotą identifikavimo priemonę ir (ar) pagrįstai kylant įtarimams, kad mokėjimo nurodymus Kliento / Kliento įgalioto asmens vardu gali pateikti (pateikia) tretieji asmenys.
 5. Kliento prašymai blokuoti naudojimąsi Sistema pateikiami Unijai. Prašymai blokuoti Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktą identifikavimo priemonę pateikiami minėtą priemonę išdavusiam trečiajam asmeniui. Prašymą pakeisti Kliento prisijungimo duomenis Klientas turi pateikti raštu.
 6. Mobiliojo telefono numerį, kuriuo Klientas identifikuojamas naudojimosi Elektroniniais kanalais metu, Unijai nurodo Klientas, atvykęs į Uniją, naudodamasis Elektroniniais kanalais arba pateikdamas informaciją kitu, Unijai priimtinu būdu. Klientas privalo informuoti Uniją apie nurodyto mobiliojo telefono numerio blokavimą, mobiliojo telefono numerio pasikeitimą.
VI. Limitų nustatymas ir ketimas
 1. Kliento pageidavimu galima nustatyti/keisti vienos Operacijos ir (ar) visos dienos Operacijų limitus, jei Kliento / Kliento įgalioto asmens pasirinktai identifikavimo priemonei nėra taikomi Unijos valdybos patvirtinti nekeičiami Operacijos ir (ar) visos dienos Operacijų limitai arba Kliento prašomi limitai neviršija Unijos valdybos nustatytų maksimalių Operacijų limitų. Norėdamas pakeisti Operacijų limitus, Klientas turi pateikti prašymą Unijai.
 2. Vienos Operacijos limitas – didžiausia pinigų suma, kurios neviršydamas Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali atlikti vieną Operaciją.
 3. Vienos dienos Operacijų limitas – didžiausia pinigų suma, kurios neviršydamas Klientas / Kliento įgaliotas asmuo gali atlikti operacijas per vieną parą nuo 00.00 val. iki 24.00 val.
 4. Limitai taikomi tik Klientui / Kliento įgaliotam asmeniui, pervedančiam pinigus iš savo Sąskaitų į kitų asmenų sąskaitas. Limitai netaikomi, jei Klientas perveda pinigus iš vienos savo Sąskaitos į kitą.
 5. Kliento pageidavimu galima nustatyti / keisti Operacijų tvirtinimo teises kliento turimų atsiskaitomųjų, mokėjimo kortelių ir / arba kredito linijų sąskaitų Operacijoms. Klientas pageidaujantis nustatyti / pakeisti Operacijų tvirtinimo teises pateikia nustatytos formos prašymą Unijai.
VII. Įkainiai ir mokesčiai

37. Unija turi teisę vienašališkai keisti įkainius ir (ar) mokesčius prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įspėjusi Klientą. Pranešimas apie siūlomus operacijų įkainių ir mokesčių pasikeitimus išsiųstas Klientui internetinės bankininkystės sistemą „i-Unija“ yra laikomas tinkamu Kliento informavimu, atitinkančiu LR mokėjimų įstatymo reikalavimus. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka.

VIII. Baigiamosios nuostatos
 1. Informacija apie naudojimąsi Sistema teikiama Unijoje jos darbo laiku.
 2. Unija turi teisę keisti šias Taisykles valdybos sprendimu ir tik iš anksto apie tai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų patvariąja laikmena informavusi Klientą. Laikoma, jog Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai.