Kredito unijos narystė

Kredito unija – kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu. Taip pat turi teisę verstis kitų Kredito unijų įstatyme nustatytų paslaugų teikimu. Asmenys Unijos paslaugomis gali naudotis tapę Unijos nariais.

Narystė kredito unijoje fiziniams asmenims

Kredito unijos „Ebitum“ nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikoje.

Norėdami tapti kredito unijos „Ebitum“ nariu, reikia atvykti į unijos buveinę. Su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę ir užpildykite prašymą priimti į narius. Jums reikės išsipirkti 30,00 Eur vertės pajų ir sumokėti 10 Eur stojamąjį mokestį.

Narystė kredito unijoje juridiniams asmenims

Kredito unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikoje buveinę turintys juridiniai asmenys:

1) asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, šeimynos, kooperatinės bendrovės . 

2) kredito unijos narių – fizinių asmenų – individualios įmonės, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šiame punkte nurodyti juridiniai asmenys gali būti kredito unijos asocijuotais nariais, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių sąvokų apibrėžtį.

Asocijuotasis kredito unijos narys neturi balso teisės Unijos visuotinio susirinkimo metu, tačiau gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis. Dokumentai, reikalingi norint tapti asocijuotu kredito unijos nariu:

  1. Valdymo organo sprendimas tapti Unijos nariu, įsigyti pajų ir įgalioti asmenį, atstovauti Įmonę kredito unijoje.
  2. Įmonės įregistravimo dokumentai, įstatų kopijos.
  3. Informacija apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49.
  4. Akcininkų sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu.

Fizinis asmuo ar asmenys valdantys Įmonės, norinčios tapti Unijos nariu, įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą taip pat turi tapti kredito unijos nariais.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1. įmonės metinės pajamos neviršija 8 mln. eurų; 2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 4 mln. eurų.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1. įmonės metinės pajamos neviršija 700 000 eurų;
2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 350 000 eurų.

Asocijuoto nario privalomasis pajus – 115,85 Eur, stojamasis mokestis – 15,00 Eur.

Kaip išstoti iš kredito unijos narių?

Kiekvienas unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš unijos, pranešęs apie tai raštu unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima unijos valdyba.

Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus, o pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei unijoje nepasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė ar kuriais unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas unijos nuostolių sumas, sumažinti. Unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Asmens, kurio narystė unijoje pasibaigė, pajinis įnašas už pajus negrąžinamas, tačiau tokie pajai gali būti perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn.